Generalforsamling 2001

År 2001, den 15. marts afholdtes stiftende generalforsamling i Dansk Forening for Kommunalret. 

Til stede var Holger Rendtorff, Lars Carstens, Lise Groesmeyer, Mogens Heide-Jørgensen, Sten Harck, Carsten Bo Nielsen og Anders Valentiner-Branth, alle Lindh Stabell Horten A/S. 

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent 
2. Stiftelse af foreningen i overensstemmelse med det foreliggende udkast til vedtægter samt fastsættelse af kontingent 
3. Valg af bestyrelse 
4. Valg af revisor 
5. Eventuelt


Ad 1.

Til dirigent valgtes Holger Rendtorff. 


Ad 2.

Dirigenten gennemgik der foreliggende udkast til vedtægter og de tilstedeværende besluttede herefter enstemmigt at stifte foreningen i overensstemmelse hermed. 

Medlemskontingentet skulle være på kr. 200,00 pr. år for personlige medlemmer og kr. 1.000,00 pr. år for offentlige og private juridiske personer, jf. vedtægternes § 3.Ad 3.

Mogens Heide-Jørgensen oplyste, at der foreligger tilsagn fra følgende om at ville indtræde i bestyrelsen. 

Administrationschef, cand.jur. Martin Basse, Randers Kommune Amtsdirektør, cand.jur. Erik Lohmann Davidsen, Roskilde Amt Kontorchef, cand.jur. Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand Chefkonsulent, cand.jur. Vibeke Iversen, Københavns Kommune Advokat, dr.jur. Mogens Heide-Jørgensen, Lindh Stabell Horten A/S 
Juridisk chef, cand.jur. Berith Jensen, Odense Kommune Kontorchef, cand.jur. Hans Otto Jørgensen, Kommunernes Landsforening 
Departementschef, cand.jur. Niels Preisler, Indenrigsministeriet Professor, dr. jur. Karsten Revsbech, Århus Universitet Højesteretsdommer, dr.jur. Henrik Zahle

De pågældende blev herefter enstemmigt valgt som foreningens bestyrelse for perioden frem til første ordinære generalforsamling. 


Ad 4.

Som revisor for foreningen valgte generalforsamlingen énstemmigt og med samtlige stemmer administrationschef Niels Brun Hansen, Lindh Stabell Horten A/S. 


Ad 5.

Der fremkom intet under dette punkt. 


Generalforsamlingen blev herefter hævet.


København, den 15. marts 2001 ________________________ Holger Rendtorff
Dirigent