Generalforsamling 2002

Tirsdag den 2. april 2002, kl. 16.30
Dampfærgevej 22, København 


Den ordinære generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Godkendelse af regnskab 
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.


Ad pkt. 1:

Formanden professor dr.jur. Henrik Zahle bød velkommen og foreslog advokat Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt pr. e-mail og pr. brev den 11. marts 2002 i overensstemmelse med vedtægternes § 4, og erklærede herefter denne for lovlig og beslutningsdygtig. 


Ad pkt. 2:

Formanden Henrik Zahle aflagde bestyrelsens beretning for 2001.

Formanden indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var den første ordinære generalforsamling i Dansk Forening for Kommunalret, og at hans beretning dermed var den første bestyrelsesberetning, der blev afgivet i henhold til foreningens vedtægter. Formanden takkede samtidig Amtsrådsforeningen, fordi foreningen havde fået lov til at bruge foreningens lokaler såvel til generalforsamlingen som til det efterfølgende medlemsmøde.

Om bestyrelsens arbejde og de afholdte medlemsmøder oplyste formanden følgende:

Efter valg på den stiftende generalforsamling i marts 2001 holdt bestyrelsen sit første møde i maj. På dette bestyrelsesmøde vedtog man at skrive til kommuner, amter og statsmyndigheder om foreningen og at annoncere foreningens eksistens i forskellige tidsskrifter. Samtidig vedtog man at lade det første medlemsmøde handle om det fremtidige statstilsyn med kommunerne. 

Dette medlemsmøde blev holdt i København i november 2001 og gentaget i Århus i januar i år. Tidligere landsdommer Ib Dalgas Rasmussen var ved begge lejligheder indleder og professor Karsten Revsbech var korreferent.

Ved bestyrelsesmødet i oktober besluttede man de emner for medlemsmøder i 2002, som fremgår af den tidligere udsendte orientering til medlemmerne om møderne planlagt for indeværende år. 

Det første af de planlagte medlemsmøder fandt sted i København i marts 2002 med emnet sundhedsret. Lektor Mette Hartlev fra Københavns Universitet var indleder, og amtsdirektør Erik Lohmann Davidsen, Roskilde, var korreferent. 

Det andet planlagte medlemsmøde med emnet kommunalt ansattes ytringsfrihed fandt sted umiddelbart efter generalforsamlingen. Afdelingsleder, cand.jur. Oluf Jørgensen var indleder, og amtsborgmester Bent Hansen, Viborg, var korreferent.

Om mødedeltagelsen oplyste formanden, at den har vekslet mellem 30 og 100. 

Om foreningens medlemmer oplyste formanden følgende:

Foreningen har pt. 98 kollektive og 66 personlige medlemmer. De kollektive medlemskaber fordeler sig på 75 kommuner og amter, 19 statsmyndigheder og 4 advokatvirksomheder. Geografisk er 54 af de kollektive medlemmer placeret øst for Store Bælt, medens 44 ligger vest for. For de personlige medlemmers vedkommende bor 50 på denne side af bæltet samt 16 i Jylland og på Fyn.

Heri ser bestyrelsen en forpligtelse til at sørge for, at ikke alle arrangementer finder sted i København. Foreløbig fører København med 3-1. Denne føring vil blive reduceret i årets løb, hvor foreningen sigter mod yderligere 2 møder i Jylland og ét i København. 

Bestyrelsen mener ikke, at hensynet til den ligelige betjening af Øst- og Vestdanmark foreløbig bør føre til, at alle medlemsmøder dubleres. Dublering vil derimod kunne komme på tale, når fremmødet til et annonceret møde tyder på, at der vil være den tilstrækkelige tilslutning til en gentagelse i den anden ende af landet. Mødet om kommunaltilsynet er det første tilfælde af en sådan dublering.

Om emnerne for medlemsmøderne oplyste formanden følgende:

Når det gælder emnerne for medlemsmøderne, er bestyrelsen opmærksom på, at man skal gå efter problemstillinger, der på én gang er aktuelle og principielle. Foreningen er ikke en kursusvirksomhed og kan ikke interessere sig for dagligdagens praktisk-administrative gøremål ude i kommunerne. På den anden side skal den ikke være en retsteoretisk klub for de få. 

Farumsagen er et eksempel på en problemstilling, som både er aktuel og principiel. Bestyrelsen har derfor ændret årsprogrammet, således at professor, dr.jur. Steen Rønsholdt i stedet for at tale om habilitetsproblemer vil beskæftige sig med Farumsagen på det møde, der er planlagt til at finde sted i oktober måned i Jylland. 

Årets sidste medlemsmøde i november handler om datasamkøring og enhedsforvaltning.

Foreningen forsøger desuden i øjeblikket at arrangere et ekstraordinært møde med indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Bestyrelsen mener, at en mødefrekvens med gennemsnitligt mindst ét møde pr. kvartal foreløbig er passende. 

Som et særligt punkt nævnte formanden, at Den kommunale Højskole i Grenå har bedt bestyrelsen om at stå som medarrangør af det årlige kursus, der hedder "Den kommunale jurist". Det har bestyrelsen sagt ja tak til. Kurset finder sted i dag og de kommende dage, og foreningens næstformand advokat, dr.jur Mogens Heide-Jørgensen deltager med et indlæg, herunder om foreningen. 

* * *

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 


Ad pkt. 3:

Advokat Bjarne Becher Jensen gennemgik posterne i årsregnskabet for 2001. I regnskabsperioden har der været indtægter på kr. 111.676,27, udgifter på kr. 35.046,75 og et overskud på kr. 76.629,52. Egenkapitalen var på kr. 76.629,52 og balancen på kr. 84.304,52. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.


Ad pkt. 5:

Årskontingentet for 2002 blev enstemmigt fastsat til at være uændret kr. 1.000,- for kollektive medlemskaber og kr. 200,- for individuelle medlemskaber. 


Ad pkt. 6:

Alle bestyrelsens medlemmer stillede op til genvalg. 

Der var ikke på generalforsamlingen andre kandidater, der ønskede at blive opstillet til bestyrelsen. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt genvalgt:

Administrationsdirektør, cand.jur. Martin Basse, Randers Kommune
Amtsdirektør, cand.jur. Erik Lohmann Davidsen, Roskilde Amt
Kontorchef, cand.jur. Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand
Advokat, dr.jur. Mogens Heide-Jørgensen, Lindh Stabell Horten A/S
Chefkonsulent, cand.jur. Vibeke Iversen, Københavns Kommune
Juridisk chef, cand.jur. Berith Jensen, Odense Kommune
Kontorchef, cand.jur. Hans Otto Jørgensen, Kommunernes Landsforening
Departementschef, cand.jur. Niels Preisler, Integrationsministeriet
Professor, dr.jur. Karsten Revsbech, Århus Universitet 
Professor, dr.jur. Henrik Zahle, Københavns Universitet


Ad pkt. 7: 

Administrationschef Niels Brun Hansen, Lindh Stabell Horten A/S, blev enstemmigt genvalgt som revisor. Ad pkt. 8: 

Der var ingen indlæg under eventuelt. Professor, dr.jur. Henrik Zahle hævede herefter generalforsamlingen.


Den 11. april 2002

For referatet: 

_____________________
Anders Valentiner-Branth 
Advokatfuldmægtig