Generalforsamling 2003

Onsdag den 23. april 2003, kl. 16.30
Weidekampsgade 10, København 


Den ordinære generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Godkendelse af regnskab. 
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.


Ad pkt. 1:

Formanden, professor, dr.jur. Henrik Zahle, bød velkommen og foreslog advokat Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt pr. e-mail den 2. april 2003 i overensstemmelse med vedtægternes § 4, og erklærede herefter denne for lovlig og beslutningsdygtig. 


Ad pkt. 2:

Formanden Henrik Zahle aflagde bestyrelsens beretning for 2002.

Formanden indledte med at takke KL, fordi foreningen havde fået lov til at bruge KL’s lokaler såvel til generalforsamlingen som til det efterfølgende medlemsmøde.

Om bestyrelsens arbejde og de afholdte medlemsmøder oplyste formanden følgende:

Det første medlemsmøde efter sidste generalforsamling blev holdt i Århus i september 2002. Indenrigs- og sundhedsminster Lars Løkke Rasmussen var oplægsholder, og han talte om bl.a. status på frihedsbrevet fra januar 2002, strukturkommissionen, Jens Peter Christensen-udvalget og tilsynet med kommunerne.

Det næste møde blev afholdt i København i november 2002, hvor Ole Pass, socialchef i Rødovre Kommune, var oplægsholder om emnet datasammenkøring og enhedsforvaltning. Korreferenter var direktør for EFTA-tilsynsmyndigheden, Niels Fenger og kontorchef i Indenrigsministeriet, Pernille Christensen. 

Herefter var der i marts 2003 møde i både Århus og København med emnet Kontrol med den kommunale forvaltning. Professor, dr. jur. Jens Peter Christensen var oplægsholder, mens professor, dr. jur. Steen Rønsholdt var korreferent i København.

Om mødedeltagelsen oplyste formanden, at den har ligget meget stabilt omkring 50 personer til hvert møde. 

Foreningen har i dag 95 kollektive og 67 personlige medlemmer.

Bestyrelsen bestræber sig på at øge kendskabet til foreningens eksistens; i starten af året blev der indrykket annoncer i såvel Kommunen som Danske Kommuner, ligesom foreningen har fået etableret en hjemmeside på www.kommunalret.dk. 

Da en del af foreningens medlemmer befinder sig vest for Storebælt, ser bestyrelsen en forpligtelse til at sørge for, at ikke alle arrangementer finder sted i København. I det foregående år har der været 2 arrangementer i Århus og 3 i København inklusive nærværende arrangement, hvilket må anses for tilfredsstillende. 

Bestyrelsen mener ikke, at man af hensyn til den ligelige betjening af Øst- og Vestdanmark bør dublere alle medlemsmøder. Dublering er det rigtige, når fremmødet til et annonceret møde tyder på, at der vil være den tilstrækkelige tilslutning til en gentagelse i den anden ende af landet. 

Bestyrelsen mener, at en mødefrekvens med gennemsnitligt mindst ét møde pr. kvartal foreløbig er passende. 

* * *

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt. 3:

Advokat Bjarne Becher Jensen gennemgik posterne i årsregnskabet for 2002. I regnskabsperioden har der været indtægter på kr. 110.695,66, udgifter på kr. 93.133,87 og et overskud på kr. 17.561,79. Egenkapitalen var på kr. 94.141,31 og balancen på kr. 98.141,31. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 


Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.


Ad pkt. 5:

Årskontingentet for 2003 blev enstemmigt fastsat til at være uændret kr. 1.000,- for kollektive medlemskaber og kr. 200,- for individuelle medlemskaber. 


Ad pkt. 6:

Alle bestyrelsens medlemmer stillede op til genvalg. 

På forslag fra bestyrelsen blev professor, dr. jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet, opstillet.

Der var ikke på generalforsamlingen andre kandidater, der ønskede at blive opstillet til bestyrelsen. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt genvalgt:

Administrationsdirektør, cand.jur. Martin Basse, Randers Kommune
Amtsdirektør, cand.jur. Erik Lohmann-Davidsen, Roskilde Amt
Kontorchef, cand.jur. Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand
Chefkonsulent, cand.jur. Vibeke Iversen, Københavns Kommune
Juridisk chef, cand.jur. Berith Jensen, Odense Kommune
Kontorchef, cand.jur. Hans Otto Jørgensen, Kommunernes Landsforening
Departementschef, cand.jur. Niels Preisler, Integrationsministeriet
Professor, dr.jur. Karsten Revsbech, Århus Universitet 
Professor, dr.jur. Henrik Zahle, Københavns Universitet
Professor, dr.jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet


Ad pkt. 7: 

Administrationschef Niels Brun Hansen, Lindh Stabell Horten A/S, blev enstemmigt genvalgt som revisor. 


Ad pkt. 8: 

Der var ingen indlæg under eventuelt. 


Professor, dr.jur. Henrik Zahle hævede herefter generalforsamlingen.


Den 3. juni 2003

For referatet: 

_____________________
Heidi Højmark Steffensen
Advokatfuldmægtig