Generalforsamling 2004

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. april 2004, kl. 18.30
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Den ordinære generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Godkendelse af regnskab 
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.


Ad pkt. 1:

Formanden, professor, dr.jur. Henrik Zahle, bød velkommen og foreslog adv.fm. Morten Jensen som dirigent. Morten Jensen blev herefter enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt pr. e-mail den 19. marts 2004 i overensstemmelse med vedtægternes § 4, og erklærede herefter denne for lovlig og beslutningsdygtig. 


Ad pkt. 2:

Formanden Henrik Zahle aflagde bestyrelsens beretning for 2003.

Om bestyrelsens arbejde og de afholdte medlemsmøder oplyste formanden følgende:

Det første medlemsmøde blev holdt i København i september 2003. Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen var oplægsholder, og han talte om Folketingets Ombudsmands forhold til kommunerne. Det næste møde blev afholdt i november 2003 i København, hvor professor ved Syddansk Universitet og medlem af Strukturkommissionen Poul Erik Mouritsen var oplægsholder under overskriften ”Er det kommunale udvalgsstyre passé?”. Korreferent var Vagn Ry Nielsen, borgmester i Horsens Kommune. Herefter blev der i marts 2004 hold oplæg under emnet ”Strukturreform og det kommunale styre i København”. Oplægsholder var professor ved Københavns Universitet Carsten Henrichsen og Korreferent var kommunaldirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Finn Behrens.

Om mødedeltagelsen oplyste formanden, at den har ligget mellem 20-50 personer. 

Foreningen har i dag 70 kollektive og 50 personlige medlemmer. 

Det blev endvidere konstateret, at visse medlemsmøder bør dubleres, og at de bør holdes i København og/eller Århus, og at den nuværende mødefrekvens er passende. * * *


Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 


Ad pkt. 3:

Morten Jensen gennemgik posterne i årsregnskabet for 2003. I regnskabsperioden har der været indtægter på kr. 81.413,81, udgifter på kr. 53.978,11 og et overskud på kr. 27.435,70. Egenkapitalen var på kr. 121.577,01 og balancen på kr. 124.577,01. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 


Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.


Ad pkt. 5:

Årskontingentet for 2004 blev enstemmigt fastsat til at være uændret kr. 1.000,- for kollektive medlemskaber og kr. 200,- for individuelle medlemskaber. 


Ad pkt. 6:

Alle bestyrelsens medlemmer stillede op til genvalg. 

Der var ikke på generalforsamlingen andre kandidater, der ønskede at opstille til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt genvalgt.

Cand.jur. Martin Basse
Amtsdirektør, cand.jur. Erik Lohmann-Davidsen, Roskilde Amt
Kontorchef, cand.jur. Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand
Chefkonsulent, cand.jur. Vibeke Iversen, Københavns Kommune
Juridisk chef, cand.jur. Berith Jensen, Odense Kommune
Kontorchef, cand.jur. Hans Otto Jørgensen, Kommunernes Landsforening
Departementschef, cand.jur. Niels Preisler, Integrationsministeriet
Professor, dr.jur. Karsten Revsbech, Århus Universitet 
Professor, dr.jur. Henrik Zahle, Københavns Universitet
Professor, dr.jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet


Ad pkt. 7: 

Administrationschef Niels Brun Hansen, Lindh Stabell Horten A/S, blev enstemmigt genvalgt som revisor. 


Ad pkt. 8: 

Der var ingen indlæg under eventuelt. 

Professor, dr.jur. Henrik Zahle hævede herefter generalforsamlingen.Den 30. april 2004


For referatet: 
____________________
Heidi Højmark Steffensen
Advokatfuldmægtig