Generalforsamling 2006

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 24. april 2006, kl. 16.30
Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorv 1-3, København K 


Den 24. april 2006 blev afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Kommunalret med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab (udkast til årsregnskab 2005 vedlagt).
4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.


Ad pkt. 1:

Formand, professor, dr. jur. Karsten Revsbech, bød velkommen og foreslog advokat Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.


Ad pkt. 2:

Formand Karsten Revsbech aflagde bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005.

Formanden redegjorde for de medlemsmøder, der var afholdt i foreningen i 2005.

Det første medlemsmøde i 2005 fandt sted i marts 2005. Emnet for mødet var ”Kommunale Servicecentre”, hvor kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Pernille Christensen præsenterede rege-ringens forslag til lov om kommunale borgerservicecentre. Professor Peter Blume, Københavns Uni-versitet, holdt et oplæg om forskellige overvejelser om borgernes retsstilling i forhold til behandling af personoplysninger i borgerservicecentre.

I april 2005 afholdtes et medlemsmøde om ”Styrelsesforhold”, hvor kommunaldirektør i Skanderborg Kommune Annalise Hansen holdt et oplæg om styreformen i Skanderborg Kommune og professor dr. jur. Carsten Henrichsen kom med et generelt oplæg om mulige styreformer i de nye kommuner.

Næste medlemsmøde afholdtes i september 2005, hvor professor, dr. juris Eivind Smith, Oslo Universitet, næstformand for Europarådets gruppe af uafhængige eksperter vedrørende Konventionen om Lokalt Selvstyre, holdt et oplæg om den Europæiske Konvention om Lokalt Selvstyre. Dr. jur. Jens Hartig Danielsen talte om international ret som retskilde i dansk ret, og afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Hans B. Thomsen holdt et oplæg om kommunalreformen og selvstyrekonventionen, herunder om Indenrigs– og Sundhedsministeriets overvejelser om konventionens anvendelses-område.

Det sidste arrangement i 2005 blev holdt både i København (oktober) og i Århus (december), og handlede om kommunalreformen og den kommunale jurist. Oplægsholdere var advokat Mogens Moe og advokat Jan Jørgensen, sidstnævnte er tillige rådmand i Frederiksberg Kommune.

Herudover redegjorde formanden for de medlemsmøder, der er blevet holdt i 2006 indtil generalfor-samlingen. Den 23. og 27. februar 2006 blev i København og Århus afholdt medlemsmøder med em-net ”Kommunalfuldmagten – udvalgte spørgsmål”, hvor professor Karsten Revsbech, Aarhus Univer-sitet, på grundlag af sin bog ”Kommunernes opgaver – kommunalfuldmagten m.v.” redegjorde for nye synspunkter og overvejelser vedrørende kommunalfuldmagten. Efter generalforsamlingen vil bli-ve afholdt et medlemsmøde om ”EU-retten og den kommunale jurist”, hvor dr. jur. Niels Fenger, di-rektør for EFTA’s tilsynsmyndigheds retstjeneste, og professor dr. jur. Peter Pagh, Københavns Uni-versitet holder oplæg om EU-rettens betydning for den kommunale jurists daglige sagsbehandling. 

Deltagelsen på medlemsmøderne har ligget mellem 25-75 personer.

Formanden oplyste, at foreningen med udgangen af 2005 har 63 kollektive og 63 personlige med¬lemmer.

Det blev endvidere konstateret, at bestyrelsens målsætning med at afholde flere medlemsmøder uden for hovedstadsområdet er blevet opfyldt i 2005.

* * *

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.


Ad pkt. 3:

Bjarne Becher Jensen gennemgik herefter regnskabet for 2005. I regnskabsåret har der været indtægter for 93.400,00 kr. og udgifter for i alt 114.203,56 kr. Foreningens havde således i 2005 et underskud på 20.803,56 kr. Foreningens egenkapital udgør ultimo 2005 113.908,82 kr. Balancen for foreningens regnskab var på 113.908,82 kr.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til spørgsmål fra generalforsamlingen, som godkendte regn-skabet enstemmigt.


Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling under dette punkt. 


Ad pkt. 5:

Årskontingentet for 2005 blev enstemmigt fastsat til at være uændret kr. 1.000 for kollektive medlem-skaber og kr. 200 for individuelle medlemskaber. 

Ad pkt. 6:

Henrik Zahle havde inden generalforsamlingen tilkendegivet, at han ikke ønskede genvalg til forenin-gens bestyrelse. Christian Schønau, der er departementschef i Indenrigs- og Sundministeriet, havde tilkendegivet, at han er villig til at indtræde i foreningens bestyrelse.

Der var ikke på generalforsamlingen andre kandidater, der ønskede at opstille til bestyrelsen. Følgen-de bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt genvalgt.

Cand. jur. Martin Basse
Amtsdirektør, cand. jur. Erik Lohmann-Davidsen, Roskilde Amt
Kontorchef, cand. jur. Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand
Chefkonsulent, cand. jur. Vibeke Iversen, Københavns Kommune
Juridisk chef, cand. jur. Berith Jensen, Odense Kommune
Kontorchef, cand. jur. Hans Otto Jørgensen, Kommunernes Landsforening
Departementschef, cand. jur. Niels Preisler, Undervisningsministeriet
Professor, dr. jur. Karsten Revsbech, Århus Universitet 
Departementschef, cand. jur. Christian Schønau, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Professor, dr. jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet


Ad pkt. 7: 

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Jesper Bach Sørensen som revisor. 


Ad pkt. 8: 

Der var ingen indlæg under eventuelt. 

Professor, dr. jur. Karsten Revsbech hævede herefter generalforsamlingen.


* * *
Den 25. april 2005

For referatet: 

____________________
Bjarne Becher Jensen