Generalforsamling 2007

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 24. april 2007, kl. 16.30
Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorv 1-3, København K 

Den 24. april 2007 blev afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Kommunalret med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab (udkast til årsregnskab 2006 vedlagt).
4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (samtlige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg).
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Formand, professor, dr. jur. Karsten Revsbech, bød velkommen og foreslog advokat Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstem-melse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Formand Karsten Revsbech aflagde bestyrelsens beretning for foreningsåret 2006 og redegjorde for de medlemsmøder, der var afholdt i foreningen i 2006.

Der er i løbet af 2006 blevet afholdt flere orienterende medlemsmøder, hvor foreningen har taget aktuelle kommunalretlige emner op til debat.

Ved årets første arrangement i København den 23. februar 2006 holdt formanden selv et oplæg på baggrund af sin bog ”Kommunernes opgaver – kommunalfuldmagten m.v.” om udvalgte spørgsmål vedrørende kommunalfuldmagten. Efter et stort antal tilmeldinger valgte foreningen at dublere mødet i Århus den 27. februar 2006. 

Herefter blev der den 24. marts 2006 afholdt et foreningsarrangement i København, hvor der var fokus på forholdet mellem forvaltningsretten og EU-retten. Dr. jur. Niels Fenger, direktør for EFTA’s tilsynsmyndigheds retstjeneste, og professor dr. jur. Peter Pagh, København Universitet fortalte her om EU-rettens betydning for den kommunale jurists daglige sagsbehandling. 

Den 12. september 2006 var København igen vært for et af foreningens arrangementer. Emnet var forvaltningsretlig compliance, og i den forbindelse fortalte Jon Andersen, kommitteret ved Folketingets Ombudsmand, om den positive betydning af opfyldelsen af de forvaltningsretlige krav til de kommu-nale myndigheders sagsbehandling. Dette blev sat i perspektiv af Parkering Københavns direktør Anders Møller, der fortalte om betydningen af det forvaltningsretlige compliance projekt, som var blevet gennemført i Parkering København. 

Sidst på året i november 2006 holdt foreningen et arrangement i både København og Århus om kom-munal erhvervsvirksomhed og de to nye erhvervslove, hvor Frederik Gammelgård med udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling med titlen ”Kommunal erhvervsvirksomhed” fortalte om den fremtidige lovre-gulering af kommunernes erhvervsaktiviteter. 

Det første møde i år (2007) blev afholdt i Århus i sidste uge, hvor afdelingschef i Finansministeriet Peter Brixen og chefkonsulent i KL, Hans Otto Jørgensen fortalte om forholdet mellem kommunalbe-styrelser og kommunalt ejede selskaber. Begge var deltagere i det udvalg, der den 22. december 2006 afgav en rapport om forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Oplægget om-handlede således udvalgets overvejelser og konklusioner, herunder om instruktionsadgang, habilitet, vederlæggelse og god selskabsledelse. Dette oplæg blev gentaget i forlængelse af generalforsamlingen.

Desuden blev der i årets løb afholdt to bestyrelsesmøder, henholdsvis den 24. april 2006 og den 28. november 2006. Den 24. april var ligesom i år også rammen om den ordinære generalforsamling.

Mødedeltagelsen har ligget nogenlunde stabilt på ca. 50 deltagere, dog med enkelte udsving. Da mødedeltagelse til stadighed er højere i København, anser bestyrelsen det ikke for nødvendigt at dublere samtlige medlemsmøder, men alene når mødedeltagelsen tyder på en tilstrækkelig tilslutning til en gentagelse i den anden ende af landet. Desuden må hyppigheden af møder, med ca. 1 møde i kvartalet anses for passende.

Foreningens medlemstal pr. april 2007 er beklageligvis faldet en smule fra 73 i 2006 til 66 kollektive medlemmer i dag samt fra 68 i 2006 til 67 personlige medlemmer. Faldet i antallet af kollektive med-lemmer kan naturligvis begrundes med kommunesammenlægningerne. Bestyrelsen håber dog i den forbindelse på, at de nye større kommuner vil få flere kollektive medlemskaber eller supplere med flere personlige medlemskaber, således at kommunesammenlægningerne ikke får betydning for foreningens medlemstal.

Faldet i medlemstallet har selvfølgelig betydet en vis mindre nedgang i kontingentindtægterne. Foreningens økonomi er dog stadig fornuftig med kun en mindre nedgang i kassebeholdningen.

Formanden afsluttede traditionen tro med at sige tak til bestyrelsens medlemmer og til foreningens sekretariat.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3:

Bjarne Becher Jensen gennemgik herefter regnskabet for 2006. I regnskabsåret har der været indtægter på i alt kr. 88.400 og udgifter på i alt kr. 70.582,95. Foreningens havde således i 2006 et overskud på kr. 17.817,05. Foreningens egenkapital udgør ultimo 2006 kr. 131.725,87. Balancen for foreningens regnskab var på kr. 134.569,65.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til spørgsmål fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.


Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling under dette punkt. 

Ad pkt. 5:

Årskontingentet for 2006 blev enstemmigt fastsat til at være uændret kr. 1.000 for kollektive medlemskaber og kr. 200 for individuelle medlemskaber. 

Ad pkt. 6:

Erik Lohmann-Davidsen havde inden generalforsamlingen tilkendegivet, at han ikke ønskede genvalg som bestyrelsesmedlem.

Jeanette Birkelund, Region Hovedstaden blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.

Der var ikke på generalforsamlingen andre kandidater, der ønskede at opstille til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt genvalgt.

1. Berith Jensen, cand. jur. juridisk chef Odense Kommune
2. Christian Schønau, cand. jur., departementschef Indenrigs- og Sundhedsministeriet
3. Hans Otto Jørgensen, cand. jur. kontorchef Kommunernes Landsforening
4. Jeanette Birkelund, cand. jur. Region Hovedstaden
5. Karsten Revsbech, dr. jur., professor Århus Universitet 
6. Martin Basse, cand. jur.
7. Morten Engberg, cand. jur., kontorchef Folketingets Ombudsmand
8. Niels Preisler, cand. jur. departementschef Undervisningsministeriet
9. Steen Rønsholdt, dr. jur., professor Københavns Universitet.
10. Vibeke Iversen, cand. jur., chefkonsulent Københavns 
Kommune

Ad pkt. 7: 

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand. merc. aud. som revisor for foreningen. 

Ad pkt. 8: 

Der var ingen indlæg under eventuelt. 

Formanden takkede Erik Lohmann-Davidsen for hans arbejde i foreningen

*
Professor, dr. jur. Karsten Revsbech hævede herefter generalforsamlingen.

* * *

Den 12. juni 2007
Som dirigent og referent: 

_________________________
Bjarne Becher Jensen, advokat