Generalforsamling 2009

Den 30. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Kommunalret med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab (årsregnskab 2008 vedlagt i udkast)
4. Vedtægtsændringer
5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (samtlige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt


Ad pkt. 1:

Bestyrelsens formand, professor, dr. jur. Karsten Revsbech, bød velkommen og foreslog advokat Lars Carstens som dirigent. Lars Carstens blev herefter enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.


Ad pkt. 2:

Bestyrelsens formand aflagde beretning for foreningsåret 2008 og redegjorde for de medlemsmøder, der var afholdt i foreningen i årets løb.

Der er i løbet af 2008 blevet afholdt fire orienterende medlemsmøder, hvor foreningen har taget aktuelle kommunalretlige emner op til debat.

Årets første arrangement blev afholdt både i København og Århus henholdsvis onsdag den 27. februar og torsdag den 28. februar 2008 og omhandlede borgerrådgivernes rolle i kommunerne. Borgerrådgiver ved Københavns Kommune, Johan Busse, holdt oplæg om emnet, herunder tankerne bag og erfaringen med borgerrådgiverinstitutionen. Seniorprofessor ved Aalborg Universitet, Claus Haagen Jensen, supplerede med sin opfattelse af fordele og ulemper ved en borgerrådgiver.

Tirsdag den 8. april 2008 var København vært for et arrangement om privat finansiering af offentlige anlæg og reklamelovens anvendelse i praksis. Fuldmægtig Ingeborg Degn, Københavns Kommune, holdt oplæg om emnet.

Årets tredje arrangement blev afholdt i København onsdag den 8. oktober 2008 og i Århus torsdag den 9. oktober 2008. PPP Finance Manager Stine Bitch Rasmussen og advokat Line Markert, Advokatfirma Horten, holdt oplæg om kommuners deltagelse i offentlig-private samarbejder.

Tirsdag den 18. november 2008 og onsdag den 19. november 2008 blev årets sidste arrangement afholdt i henholdsvis København og Århus. Professor, dr. jur. Karsten Revsbech holdt oplæg om aktuel dansk forvaltningsret med udgangspunkt i sin bog om samme emne. 

Mødedeltagelsen har i 2008 ligget stabilt på mellem 40-60 deltagere til arrangementerne i København og 40-50 deltagere til arrangementerne i Århus, dog således, at der umiddelbart efter kommunalreformen sås et kortvarigt dyk i deltagerantallet i Århus. Der er tale om en mindre nedgang i antallet af mødedeltagere i København sammenlignet med 2007.

Foreningens medlemstal er faldet en smule for så vidt angår kollektive medlemmer, idet antallet i 2008 var på 64, og det tilsvarende tal for 2007 var på 66. Antallet af individuelle medlemmer er på 54, hvilket er en fastholdelse af medlemstallet for 2007.

Bestyrelsen har afsat 20.000 kroner til etablering af en ny hjemmeside. Arbejdet med hjemmesiden er igangsat, men endnu ikke afsluttet.


Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik herefter regnskabet for 2008. I regnskabsåret har der været indtægter på i alt 76.338,58 kroner og udgifter på i alt 65.947,04 kroner. Foreningen havde således et overskud på i alt 10.391,54 kroner i regnskabsåret. Foreningens egenkapital udgjorde ultimo 2008 146.322,51 kroner. 

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.


Ad pkt. 4: 

Formanden redegjorde for den foreslåede vedtægtsændring, hvorefter foreningens navn var foreslået ændret til "Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark". Hertil kom enkelte mindre ændringer. Baggrunden for den foreslåede vedtægtsændring er, at foreningens fokus ifølge bestyrelsen bør ændres til også at omfatte generel forvaltningsret. 

Det fremlagte forslag gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som enstemmigt godkendte forslaget. 


Ad pkt. 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt. Ad pkt. 6:

Årskontingentet for 2009 blev enstemmigt besluttet til uændret at udgøre 1.000 kroner for kollektive medlemskaber og 200 kroner for individuelle medlemskaber. 


Ad pkt. 7:

Samtlige bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille. Der fremkom ingen øvrige kandidater. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt genvalgt:

1. Vibeke Iversen, cand. jur., chefkonsulent Københavns Kommune
2. Martin Basse, cand. jur., kontorchef Statsforvaltningen Midtjylland
3. Niels Preisler, cand. jur., departementschef Undervisningsministeriet
4. Karsten Revsbech, dr. jur., professor Århus Universitet 
5. Steen Rønsholdt, dr. jur., professor Københavns Universitet
6. Hans B. Thomsen, cand. jur., afdelingschef Indenrigs- og Socialministeriet
7. Jeanette Birkelund, cand. jur., koncerndirektør Region Hovedstaden
8. Morten Engberg, cand. jur., kontorchef Folketingets Ombudsmand
9. Berith Jensen, cand. jur., juridisk chef Odense Kommune
10. Vibeke Vinten, cand. jur., kontorchef KL


Ad pkt. 8: 

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand. merc. aud., som revisor for foreningen. 


Ad pkt. 9: 

Der var ingen indlæg under eventuelt. 

*****

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.


Den 20. maj 2009


Som dirigent: 


_________________________
Lars Carstens, advokat