kommunalret

Generalforsamling 2012

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab (årsregnskab 2011 vedlagt i udkast) 4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget) 5. Forslag til ændring af foreningens vedtægter (se vedlagte ændringsforslag med indstilling) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Samtlige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. 8. Valg af revisor 9. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen bød velkommen og foreslog Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen aflagde beretning for foreningsåret 2011 og redegjorde for bestyrelsens konstituering.

Karsten Revsbech, som har været formand for foreningen siden 2005, var på grund af andre opgaver nødt til at udtræde af foreningens bestyrelse og dermed at videregive hvervet som formand.

Som foreningens næstformand varetog Vibeke Iversen herefter formandshvervet frem til bestyrelsens omkonstituering på mødet den 25. oktober 2011, hvor en enig bestyrelse valgte Vibeke Iversen til ny formand for foreningen og Søren Højgaard Mørup til ny næstformand.

Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen på foreningens vegne havde takket Karsten Revsbech for hans store indsats som foreningens formand gennem 6 ½ år. Med sin baggrund som professor i offentlig ret med en hel særlig indsigt i det kommunalretlige område og med sit engagement har Karsten Revsbech stået i spidsen for foreningen og bidraget til fastholdelsen af den brede interesse for foreningens arrangementer og udviklingen af foreningen til det, foreningen er i dag – en forening for formidling af viden og debat af både kommunal- og forvaltningsretlige emner.   

Bestyrelsesformanden redegjorde endvidere for de medlemsmøder, der var afholdt i foreningen i årets løb.

Der har været afholdt 4 medlemsmøder i 2011. De tre første blev dubleret – og således afholdt både i Aarhus og København.

Det første arrangement i 2011 blev afholdt den 8. og 10. februar henholdsvis i København og Aarhus. Kontorchef Karsten Loiborg, Folketingets Ombudsmand og chefkonsulent Frederik Siegumfeldt, It- og Telestyrelsen, holdt oplæg om digital forvaltning med særligt fokus på problemstillinger ved overgangen fra manuel til digital sagsbehandling.  I Aarhus var tilmeldt 37 medlemmer og i København var tilmeldingerne helt oppe på 87.

Andet medlemsarrangement i 2011 blev holdt den 26. og 28. april og henholdsvis i København og Aarhus. Mødet i Aarhus fandt sted sammen med foreningens generalforsamling. Emnet for mødet var nyheder på det kommunal- og forvaltningsretlige område. Oplægget blev holdt af kontorchef Pernille Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og advokat Anders Valentiner-Branth, Horten. Oplægget omhandlede blandt andet nye tendenser for både afgørelsesbegrebet og hjemmelskravet samt klargørelse af den nye retstilstand ved delegation af sagsbehandling.  I København og Aarhus lagde i alt 82 medlemmer vejen forbi to rigtigt spændende oplæg.

Efter sommerferien lagde vi den 20. og 22. september ud med et meget spændende medlemsarrangement om rammerne dels for offentligt ansattes modtagelse af gaver, herunder deltagelse i arrangementer betalt af eksterne samarbejdspartnere mv., dels for økonomisk forsvarlige udgifter til gaver og repræsentative formål. Debatten gik på behovet for klare retningslinjer og administrationen af området i kommunerne og myndighederne generelt. Oplægget blev holdt af professor dr.jur. ved Københavns Universitet, Niels Fenger.  Også dette emne viste sig at have medlemmernes interesse. Der var således i alt 91 medlemmer, som mødte op til og deltog aktivt i debatten i Aarhus og i København.

Årets sidste oplæg blev holdt af kontorchef Pia Ziegler, Konkurrencestyrelsen og advokat Andreas Christensen, Horten den 24. november i København. Andreas Christensen talte om brudflader mellem udbudsretten og kommunal- og forvaltningsretten og kom herunder ind på retten til aktindsigt, habilitet samt betingelser for kommunale samarbejder, mens Pia Ziegler redegjorde for de seneste ændringer af udbuds- og håndhævelsesreglerne. 57 medlemmer kom og deltog med uddybende spørgsmål til oplægsholderne.

I alt har der været 354 deltagere ved de 7 arrangementer, mod 462 deltagere fordelt på 8 møder i 2010.  Således er det gennemsnitlige deltagerantal faldet fra 58 til 51 pr. arrangement.

2011 Antallet af individuelle medlemmer i 2011 var 51. Antallet af kollektive medlemskaber i 2011 var 75. Samlet var der 126 medlemmer i 2011.

2010 Antallet af individuelle medlemmer i 2010 var 51. Antallet af kollektive medlemskaber i 2010 var 76. Samlet var der 127 medlemmer i 2010.

Der har således været en lille tilbagegang i medlemsantallet på de kollektive medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet at stille forslag om, at kontingentet for kollektive medlemskaber hæves til 2.000 kr. samtidig med, at vi fjerner det nuværende loft for, hvor mange ansatte fra et kollektivt medlem, der kan deltage i de enkelte arrangementer uden egenbetaling. Dette kan medføre et fald i antallet af medlemmer, da enkelte store offentlige institutioner i dag har flere kollektive medlemskaber for at kunne give mange medarbejdere mulighed for at deltage. Samtidig kan det føre til flere individuelle medlemskaber for de mindre myndigheder, hvor der kun er enkelte medarbejdere, der har interesse i at deltage i arrangementerne. Det er dog vores vurdering, at det samlet set bedre vil imødekomme alle medlemmers behov, og foreningen sparer samtidig udgifter til administration af egenbetaling for deltagere fra de kollektive medlemmer, som i dag ligger over loftet.

Regnskabet fra 2011 udviser et underskud på ca. kr. 7.270,46, hvilket er et bedre resultat end i 2010. Det betyder, at selskabets formue er blevet reduceret til kr. 72.906,69. Foreningen har således fortsat en solid formue, som skal anvendes til at planlægge og gennemføre spændende arrangementer for medlemmerne og andre interesserede.

Der er pt. planlagt 4 arrangementer i 2012 som alle dubleres.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik herefter med accept fra generalforsamlingen regnskabet for 2011. I regnskabsåret har der været indtægter på i alt kr. 85.679,56 og udgifter på i alt kr. 92.950,02. Foreningen havde således et underskud på i alt kr. 7.270,46 i regnskabsåret.  Foreningens egenkapital udgjorde ultimo 2011 kr. 72.906,69.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Ad pkt. 5:

I forbindelse med forslag om forhøjelse af det kollektive kontingent til kr. 2.000 pr. år., foreslog bestyrelsen, at den hidtidige personbegrænsning på 5 personer pr. kollektive medlemskab ophæves.

Ophævelse af begrænsningen af antallet af deltagere i forhold til et kollektivt medlemskab kræver imidlertid en ændring af § 3, stk. 3, i foreningens vedtægter. Bestemmelsen har i dag følgende ordlyd:

"Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalfor¬samlingen. For medlemmer omfattet af stk. 2 fastsættes et forhøjet kontingent. Sådanne medlemmer kan deltage med 5 personer i foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder."

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen vedtog en ændring af § 3, stk. 3, således at bestemmelsens sidste punkt udgår. Bestemmelsen har herefter følgende ordlyd:

"Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. For medlemmer omfattet af stk. 2 fastsættes et forhøjet kontingent."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt vedtægtsændringen.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen indstillede, at det kollektive kontingent forhøjes til kr. 2.000 pr. år. Årskontingentet for 2012 blev enstemmigt besluttet til at udgøre kr. 2.000 for kollektive medlemskaber og kr. 200 for individuelle medlemskaber.

Ad pkt. 7:

Samtlige aktuelle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt valgt:

1. Vibeke Iversen, cand. jur., chefjurist Københavns Kommune 2. Martin Basse, cand. jur., kontorchef Statsforvaltningen Midtjylland 3. Niels Preisler, cand. jur., direktør Statsforvaltningen Hovedstaden 4. Steen Rønsholdt, dr. jur., professor Københavns Universitet 5. Hans B. Thomsen, cand. jur., afdelingschef Økonomi- og Indenrigsministeriet 6. Morten Engberg, cand. jur., kontorchef Folketingets Ombudsmand 7. Berith Jensen, cand. jur., juridisk chef Odense Kommune 8. Vibeke Vinten, cand. jur., kontorchef KL 9. Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur. Aarhus Universitet 10. Niels Fenger, professor dr.jur. Københavns Universitet  11. Anders Valentiner-Branth, advokat Horten

Ad pkt. 8:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand. merc. aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 9:

Der var ingen indlæg under eventuelt.

*****

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 25. april 2012

Som dirigent:

Bjarne Becher Jensen