Generalforsamling 2018

Tirsdag den 17. april 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Christian Vigh genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Katrine Harlou, konstitueret kontorchef i Ankestyrelsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen bød velkommen og foreslog Lars Carstens som dirigent. Lars Carstens blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen aflagde følgende beretning for foreningsåret 2017:

2017 har været endnu et godt år for foreningen med flere spændende arrangementer.

Medlemsarrangementer er foreningens primære og væsentligste aktivitet. Der har været planlagt fire medlemsmøder i 2017. Alle fire møder blev afholdt i København, mens et af møderne i Aarhus blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Herudover kom et ekstra arrangement om kommuner og fonde til i løbet af året, så der endte med at være i alt fem medlemsmøder i 2017.

Årets første medlemsarrangement vedrørende inhabilitet i den offentlige forvaltning blev afholdt den 8. februar i København og 23. februar i Aarhus med oplæg af tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen og daværende vicedirektør i Ankestyrelsen, Christian Vigh.

Der var 119 tilmeldte i København og 60 tilmeldte i Aarhus. Arrangementet blev afholdt især på baggrund af Hans Gammeltoft-Hansens bog om Inhabilitet i forvaltningen. Oplægsholderne gav os et spændende og yderst kompetent indblik i de gældende regler og udviklingen på området i tilsynspraksis. Udfordringerne i praksis med afgrænsningen af inhabilitet er never ending, og der var derfor naturligt nok stor interesse for arrangementet både i København og Aarhus. 

Den 20. april 2017 skulle der have været afholdt oplæg om afholdelse af større kulturevents. Da offentliggørelsen af Kulturministeriets rapport om dette emne blev forsinket, blev medlemsmødet herom udskudt til senere på foråret. I stedet blev det andet medlemsmøde et oplæg om kommuner og fonde ved advokat Rikke Søgaard Berth, Advokatfirmaet Horten.

Der var 60 tilmeldte til arrangementet i København, mens medlemsmødet i Aarhus, som var planlagt til 24. april 2017, blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Flere og flere kommunale og også regionale opgaver løses i fondskonstruktioner, hvor kommunerne deltager som tilskudsydere og ofte med udpegning af medlemmer af kommunalbestyrelsen som medlemmer af fondsbestyrelsen. Det har sat fokus på de juridiske rammer for fonde, som Rikke Søgaard Berth gav et godt og grundigt indblik i.  

Medlemsarrangementerne om afholdelse af større kulturarrangementer blev efter udskydelsen afholdt 6. juni i København og 12. juni i Aarhus med formanden for Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter, adm. direktør Lars Liebst, Tivoli, og advokat Rikke Søgaard Berth, Advokatfirmaet Horten, som oplægsholdere.

Der var 43 tilmeldte til arrangementet i København og 16 tilmeldte til arrangementet i Aarhus.

Større kulturprojekter med offentlig deltagelse i tværgående samarbejder er i vækst. Det kan være samarbejder mellem offentlige aktører alene eller samarbejder mellem offentlige og private aktører. Afholdelsen af Eurovision Song Contest i København 2014 blev på godt og ondt et sådant projekt. Et flot show, der satte København på verdenskortet, men som fik markant kritik af Rigsrevisionen.  Det giver nye udfordringer og stiller krav til en robust organisering. Som følge heraf havde kulturministeren efter drøftelse med Økonomi- og Indenrigsministeriet nedsat Udvalget om afholdelse af større kulturevents. Udvalget afgav i april 2017 sin rapport med anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter. På medlemsmøderne gav udvalgets formand Lars Liebst og Rikke Søgaard Berth, der havde være en af bidragsyderne til udvalgets arbejde, en gennemgang af anbefalingerne.   Fjerde medlemsarrangement omhandlede samspillet mellem politikere og embedsmænd – erfaringer med kodeks VII og var planlagt afholdt 12. september 2017 i København, men blev rykket til 20. september 2017 og blev som planlagt afholdt i Aarhus 26. september. Oplæggene på mødet blev holdt af afdelingschef Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet, og tidligere kommunaldirektør Marius Ibsen, Gladsaxe Kommune.

98 medlemmer mødte op til arrangementet i København og 35 medlemmer til arrangementet i Aarhus.

Efter Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd med titlen ”Embedsmanden i det moderne folkestyre” og Finansministeriets publikation ”Syv Centrale Pligter” for embedsmænd i Centraladministrationen var der behov for et møde om erfaringerne med de anbefalede kodeksløsninger. Jens Teilberg Søndergaard havde som chef for Justitsministeriets Lovafdeling haft ansvar for implementeringen af de syv centrale pligter.  Marius Ibsen, der selv havde været medlem af Bo Smith-udvalget, og Niels Opstrup havde i Politica skrevet en artikel om ”Det kommunale skyggeliv” om beslutningsprocesserne i kommunerne. Det gav baggrund for to spændende oplæg.  

Årets sidste arrangement om databeskyttelsesforordningen og konsekvenserne for dansk lovgivning blev afholdt i København 14. november 2017. Mødet i Aarhus, som var planlagt afholdt 21. november 2017, blev på grund af kommunal- og regionsrådsvalget rykket til 7. november 2017. Oplæggene på mødet blev holdt af kontorchef Jakob Spangsberg Lundsager, Justitsministeriet, og kommitteret hos Folketingets Ombudsmand, Jens Møller.

De to oplægsholdere har arbejdet intensivt med implementeringen og fortolkningen af EU’s nye databeskyttelsesforordning, som træder i kraft 25. maj 2018, og gav to meget spændende og udbytterige oplæg om de nye krav til behandlingen af personoplysninger og konsekvenserne som følge af den nye regulering. 

I København deltog 91 medlemmer og i Aarhus 58 medlemmer.

Regnskabet fra 2017 viser et overskud på 9.151 kr.

Overskuddet for 2017 betyder, at foreningens egenkapital er blevet forøget til 391.171 kr. Foreningen har således en solid formue, som skal anvendes til at planlægge og gennemføre spændende arrangementer for medlemmerne og andre interesserede.

I alt har der i 2017 været 580 deltagere tilmeldt de ni arrangementer mod 302 deltagere fordelt på otte arrangementer i 2016. Således er det gennemsnitlige antal tilmeldte steget fra 38 i 2016 til 64 i 2017 pr. arrangement.

Antallet af personlige medlemmer er steget fra 73 i 2016 til 77 i 2017. Antallet af kollektive medlemmer er også steget fra 81 i 2016 til 82 i 2017.

Gode idéer til medlemsarrangementer må meget gerne sendes til foreningens sekretariat.

På foreningens hjemmeside ligger information om foreningen og foreningens arrangementer, ligesom vi efter hvert arrangement lægger oplægsholdernes plancher mv. på siden.

Foreningens program for 2018 er i år annonceret i bladet Danske Kommuner, Hortens magasin Ret & Indsigt, magasinet Administrativ Debat og på foreningens hjemmeside.

Foreningen har nu 117 følgere på Linkedin. Her bliver foreningens arrangementer og relevante nyheder slået op.

Foreningens sekretariat varetages som bekendt af advokatfirmaet Horten, hvor advokat Rikke Søgaard Berth og advokat Malene Graff har det daglige ansvar for foreningens sekretariat, bistået af sekretær Trine Lindenskov Andersen.

På foreningens og bestyrelsens vegne vil jeg sige sekretariatet mange tak for det gode samarbejde i 2017. Vi glæder os til fortsættelsen i 2018.

Bestyrelsen har holdt to møder i 2017 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen og et planlægningsmøde i oktober 2017.

På mødet i oktober fastlagde bestyrelsen rammerne for de fem arrangementer, der er planlagt i 2018. Fire af arrangementerne afholdes efter planen både i København og i Aarhus for at nå ud i hele landet. Seminaret til festligholdelse af den nye forvaltningsretsbog afholdes kun i København.

Alle medlemmer af bestyrelsen, med undtagelse af Christian Vigh, genopstiller i år. Christian Vigh har den 1. april 2018 valgt at forlade Ankestyrelsen og det kommunale tilsyn og er tiltrådt som chef for Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune. Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Christian i bestyrelsen, og jeg skal derfor på foreningens og bestyrelsens vegne sige Christian mange tak for engagementet og indsatsen i bestyrelsen. Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen, at konst. kontorchef Katrine Harlou, Ankestyrelsen, vælges som afløser for Christian Vigh i bestyrelsen.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik med accept fra generalforsamlingen regnskabet for 2017, idet han navnlig henviste til formandens bemærkninger herom i beretningen.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Som følge af, at Christian Vigh ikke genopstiller, indstillede bestyrelsen Katrine Harlou, konstitueret kontorchef i Ankestyrelsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, og følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt valgt:

1. Vibeke Iversen, chefjurist, Københavns Kommune

2. Søren Højgaard Mørup, professor, dr.jur., Aarhus Universitet

3. Steen Rønsholdt, professor, dr.jur., Københavns Universitet

4. Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

5. Morten Engberg, afdelingschef, Folketingets Ombudsmand

6. Niels Fenger, dr.jur., landsdommer, Østre Landsret

7. Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer

8. Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager

9. Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten

10. Karsten Revsbech, professor, dr.jur., Aarhus Universitet

11. Pernille Christensen, juridisk chef, KL

12. Katrine Harlou, konstitueret kontorchef, Ankestyrelsen

Ad pkt. 7:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 8:

Der var ingen indlæg under eventuelt.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 31. maj 2018

Som dirigent:

Lars Carstens