Generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling

Onsdag den 12. april 2023, kl. 17.00

Generalforsamlingen blev afholdt hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Onsdag den 12. april 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab. Årsregnskab 2022 er vedlagt i udkast.   
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til ændring af foreningens vedtæger (se vedlagte ændringsforslag med indstilling)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen genopstiller. Deruodver indstiller bestyrelsen professor, ph.d. Louise Halleskov
 7. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller, at PwC vælges som revisor
 8. Eventuelt 

Ad pkt. 1: 

Næstformand Pernille Christensen bød velkommen og foreslog Vibeke Iversen som dirigent. Vibeke Iversen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Hun erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2:

Næstformand Pernille Christensen aflagde på vegne af bestyrelsesformand Søren Højgaard Mørup følgende beretning for foreningsåret 2022:

2022 har været et fint år for foreningen. Covid-19 har endelig sluppet sit tag i Danmark, og vi har igen kunnet mødes til fysiske medlemsarrangementer.

Der var planlagt fire medlemsarrangementer i 2022:

Årets første medlemsarrangement om forvaltningsretlige nyheder og tendenser blev afholdt 21. april i København med 102 tilmeldte og 25. april i Aarhus med 39 tilmeldte.

Andet medlemsarrangement om børn som rettighedssubjekter i dansk og international ret blev desværre aflyst på grund af forfald hos underviserne.

Tredje medlemsarrangement i 2022 om kommunalretlige nyheder og tendenser blev afholdt 8. september i København med 110 tilmeldte og 15. september i Aarhus med 41 tilmeldte.

Sidste medlemsarrangement vedrørende politikeres og myndigheders brug af sociale medier blev afholdt 10. november i København med 84 tilmeldte og 17. november i Aarhus med 31 tilmeldte.

I alt har der i 2022 været 407 deltagere tilmeldt de 6 afholdte arrangementer mod 499 deltagere tilmeldt syv arrangementer i 2021. Det gennemsnitlige antal tilmeldte er således stort set uændret (71 deltagere pr. arrangement i 2021 mod 68 i 2022).

Antallet af personlige medlemmer er steget fra 79 i 2021 til 92 i 2022.

Antallet af kollektive medlemmer er steget fra 83 i 2021 til 85 i 2022.

Antallet af studerende er steget fra 15 i 2021 til 16 i 2022.

Foreningens program for 2023 er annonceret i bladet Danske Kommuner, i Djøfbladet, på foreningens hjemmeside og i Hortens magasin Ret & Indsigt.

Foreningen har nu 304 følgere på LinkedIn. Her bliver information om foreningens arrangementer slået op.

Foreningens sekretariat varetages af advokatfirmaet Horten, hvor advokat Malene Graff har det daglige ansvar for foreningens sekretariat, bistået af sekretær Christina Dyrmand Hjeresen.

Bestyrelsen har holdt to møder i 2022 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen i april og et planlægningsmøde i oktober 2022.

På mødet i oktober fastlagde bestyrelsen rammerne for de fem arrangementer, der er planlagt i 2023.

Formandsberetningen blev godkendt.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik regnskabet for 2022.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Dirigenten fremlagde bestyrelsens indstilling til, at generalforsamlingen vedtager ændringer til vedtægternes § 4, stk. 4, nr. 3, og § 8, stk. 2, således at revision af foreningens regnskab fremover overgår til revision hvert andet år.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen indstillede i henhold til dagsordenen professor, ph.d. Louise Halleskov som nyt bestyrelsesmedlem, Herudover blev det på generalforsamlingen foreslået at indstille lektor, dr.jur., Rasmus Grønved Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem. De øvrige medlemmer af den siddende bestyrelse genopstillede. Louise Halleskov og Rasmus Grønved Nielsen blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består således af:

 1. Søren Højgaard Mørup, højesteretsdommer og professor, dr.jur.
 2. Hans B. Thomsen, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 3. Morten Engberg, kommitteret, Folketingets Ombudsmand
 4. Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer
 5. Anders Valentiner-Branth, advokat, Civitas Advokater
 6. Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten
 7. Pernille Christensen, juridisk chef, KL
 8. Sten Bønsing, professor, ph.d., Aalborg Universitet
 9. Jesper Schaumburg-Müller, chefkonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet
 10. Christian Vigh, sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune
 11. Jacob Hess, vicedirektør i Ankestyrelsen
 12. Louise Halleskov, professor, ph.d., Aarhus Universitet
 13. Rasmus Grønved Nielsen, lektor, dr.jur., Københavns Universitet

 Ad pkt. 7:

 Bestyrelsen indstiller, at PwC vælges som revisor, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 8:

Der var intet under eventuelt.

* * * * *

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 12. april 2023

Som dirigent:

________________________

Vibeke Iversen