Generalforsamling 2020

Torsdag den 30. april 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab. Årsregnskab 2019 vedlagt i udkast.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Steen Rønsholdt genopstiller ikke.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Søren Højgaard Mørup bød velkommen og foreslog Lars Carstens som dirigent. Lars Carstens blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne med angivelse af, hvorledes man kunne deltage i generalforsamlingen, ligesom han konstaterede, at vedtægterne ikke ses at være til hinder for at afholde generalforsamlingen telefonisk. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Højgaard Mørup aflagde følgende beretning for foreningsåret 2019:

2019 har været et godt år for foreningen med mange spændende arrangementer.

Medlemsarrangementer i 2019

Medlemsarrangementer er foreningens primære og væsentligste aktivitet. Der var planlagt seks medlemsmøder i 2019. Fem af møderne blev afholdt både i København og Aarhus, mens seminaret om digitalisering i den offentlige forvaltning alene blev holdt i København.

Årets første medlemsmøde om, hvordan politisk-administrative skandalesager skal undersøges i fremtiden blev afholdt 23. januar i Aarhus og 6. februar i København. Der var 30 tilmeldte i Aarhus og 61 tilmeldte i København.

Andet medlemsarrangement om den nye erhvervsfremmelovgivning i Aarhus 4. april blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Der var 36 tilmeldte til arrangementet i København.

Umiddelbart inden mødet i København blev der afholdt generalforsamling, hvor vi bl.a. tog afsked med foreningens tidligere formand, Vibeke Iversen, med tak for hendes store indsats i foreningen.

Tredje medlemsarrangement omhandlede kommunalretlige nyheder om kommunalfuldmagten og styrelsesretten. Møderne blev afholdt 12. juni i København og 26. juni i Aarhus. 74 var tilmeldt i København og 31 i Aarhus.

Fjerde medlemsarrangement omhandlede EMRK’s betydning i en forvaltningsretlig kontekst. Dette arrangement blev afholdt i København 10. september og dubleret i Aarhus 17. september. 72 medlemmer mødte op til arrangementet i København og 30 medlemmer til arrangementet i Aarhus.

24. oktober afholdt foreningen seminar om digitalisering i den offentlige forvaltning – tillid og transparens. Seminaret blev alene holdt i København, og 120 medlemmer deltog i seminaret.

Årets sidste medlemsmøde var også et seminar, som blev afholdt 11. november i København og 18. november i Aarhus. Der var 120 deltagere i København og 79 i Aarhus.

Deltagerantal

I alt har der i 2019 været 653 deltagere tilmeldt de ti arrangementer mod 467 deltagere tilmeldt ni arrangementer i 2018. Det gennemsnitlige antal tilmeldte er således steget fra 51 i 2018 til 65 i 2019 pr. arrangement.

Medlemmer

Antallet af personlige medlemmer er det samme som i 2018 – 86. Der har været en lille nedgang i antallet af kollektive medlemmer. De er faldet fra 89 i 2018 til 87 i 2019.

Markedsføring af foreningen

Foreningens program for 2019 var annonceret i bladet Danske Kommuner, Hortens magasin Ret & Indsigt, på foreningens hjemmeside og i magasinet Administrativ Debat.

Foreningen har nu 224 følgere på Linkedin. Her bliver information om foreningens arrangementer slået op.

Foreningens sekretariat

Foreningens sekretariat varetages som bekendt af advokatfirmaet Horten, hvor advokat Rikke Søgaard Berth og advokat Malene Graff har det daglige ansvar for foreningens sekretariat, bistået af sekretær Trine Lindenskov Andersen.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har holdt to møder i 2019 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen og et planlægningsmøde i oktober 2019.

På mødet i oktober fastlagde bestyrelsen rammerne for de fire arrangementer, der er planlagt i 2020. Det første arrangement har som planlagt været afholdt både i København og i Aarhus. Det andet arrangement, som skulle have været afholdt i dag, har vi måtte aflyse på grund af COVID 19-situationen. Vi håber, at både dette arrangement og de øvrige to medlemsmøder kan afholdes senere i år. Hvis vi ikke kan mødes, som vi plejer, kan vi måske holde virtuelle medlemsmøder. Det må bestyrelsen drøfte.

Nyt tiltag – prisopgaven

I anledning af 20-året for etableringen af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark (dengang: Dansk Forening for Kommunalret) udbyder foreningen i år en prisopgave inden for det overordnede emne ”Når mødet mellem forvaltningen og borgerne bliver konfliktfyldt”.

Forfatteren af den vindende opgave modtager en pris på 15.000 kr. Vinderen offentliggøres på foreningens generalforsamling i foråret 2021, hvor vinderen holder et oplæg om emnet.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik regnskabet for 2019.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Steen Rønsholdt genopstillede ikke til bestyrelsen. De øvrige medlemmer af den siddende bestyrelse genopstillede.

Bestyrelsen består således af:

 1. Søren Højgaard Mørup, professor, dr.jur., Aarhus Universitet
 2. Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet
 3. Morten Engberg, afdelingschef, Folketingets Ombudsmand
 4. Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand
 5. Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer
 6. Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager
 7. Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten
 8. Karsten Revsbech, professor, dr.jur., Aarhus Universitet
 9. Pernille Christensen, juridisk chef, KL
 10. Lene Conrad, ankechef, Ankestyrelsen
 11. Sten Bønsing, professor, Aalborg Universitet
 12. Jesper Schaumburg-Müller, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 13. Christian Vigh, sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune

Ad pkt. 7:

Generalforsamlingen genvalgte Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 8:

Der var intet under eventuelt.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 11. maj 2020

Som dirigent:

Lars Carstens