kommunalret

Generalforsamling 2010

Den 20. april 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab (årsregnskab 2009 vedlagt i udkast) 4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget) 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (samtlige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg) 7. Valg af revisor 8. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsens formand, professor, dr. jur. Karsten Revsbech, bød velkommen og foreslog advokat Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsens formand aflagde beretning for foreningsåret 2009 og redegjorde for de medlemsmøder, der var afholdt i foreningen i årets løb.

Der er i løbet af 2009 blevet afholdt tre orienterende medlemsmøder, hvor foreningen har taget aktuelle kommunalretlige emner op til debat.

Årets første arrangement blev afholdt i såvel Århus som København, henholdsvis den 26. februar og den 12. marts. Jens Møller, direktør ved Folketingets Ombudsmand og formand for udvalget om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning, holdt oplæg om udvalgets arbejde og overvejelser, samt væsentlige konklusioner i udvalgets betænkning fra december 2008. Såvel i Århus som i København deltog ca. 75 medlemmer i mødet, som bød på spændende betragtninger om mange relevante og praktiske problemstillinger.

Andet medlemsmøde i 2009 blev holdt den 30. april og blev alene afholdt i København. Mødet fandt sted sammen med foreningens generalforsamling. På mødet blev der leveret oplæg fra afdelingschef i Finansministeriet Jens Brøchner samt professor Poul Erik Mouritzen, fra Syddansk Universitet. 38 medlemmer deltog i mødet og debatten.

Efterårets medlemsmøde i 2009 blev gennemført d. 9. og 15. september i Århus og København. Emnet for mødet var ”Nyere udviklingstendenser i det kommunale tilsyn”. Oplægget blev holdt af afdelingschef i Velfærdsministeriet Hans B. Thomsen og statsforvaltningsdirektør Torben Sørensen. Også dette emne viste sig at have medlemmernes interesse. Der var således i alt 89 medlemmer, som mødte op til og deltog aktivt i debatten.

I alt har der været 291 deltagere ved de 5 arrangementer i 2009, mod 272 fordelt på 7 møder i 2008.  Således er det gennemsnitlige deltagerantal steget fra 39 til 58 pr. arrangement.

Antallet af individuelle medlemmer i 2009 var 62. Antallet af kollektive medlemmer i 2009 var 72. Samlet var der 134 medlemmer i 2009.

Antallet af individuelle medlemmer i 2008 var 61. Antallet af kollektive medlemmer i 2008 var 69. Samlet var der 130 medlemmer i 2008.

Der har således været en lille stigning i medlemsantal fra 2008 til 2009 på 4.

Regnskabet fra 2009 udviser et mindre underskud på ca. kr. 9.000,00, hvilket primært skyldes investeringer i foreningens hjemmeside. Idet økonomien i øvrigt er stabil, har bestyrelsen derfor valgt, at kontingentet fastholdes som tidligere år.

Bestyrelsen har noteret sig, at antallet af deltagere til arrangementerne har ændret sig, således at der er sket en lille stigning i antallet af deltagere til arrangementerne i Århus. Derimod er der blevet lidt færre deltagere til arrangementerne i København. Sekretariatet arbejder løbende på at synliggøre foreningen overfor potentielle medlemmer. Dette sker bl.a. ved annoncer i bladet Kommunen og via foreningens nye hjemmeside.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik herefter regnskabet for 2009. I regnskabsåret har der været indtægter på i alt kr. 80.641,02 og udgifter på i alt kr. 90.057,50 Foreningen havde således et underskud på i alt kr. 9.416,48 i regnskabsåret.  Foreningens egenkapital udgjorde ultimo 2009 kr. 136.906,03.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Ad pkt. 5:

Årskontingentet for 2010 blev enstemmigt besluttet til uændret at udgøre kr. 1.000 for kollektive medlemskaber og kr. 200 for individuelle medlemskaber.

Ad pkt. 6:

Samtlige bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille. Der fremkom ingen øvrige kandidater.  Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt genvalgt:

1. Vibeke Iversen, cand. jur., chefkonsulent Københavns Kommune 2. Martin Basse, cand. jur., kontorchef Statsforvaltningen Midtjylland 3. Niels Preisler, cand. jur., departementschef Undervisningsministeriet 4. Karsten Revsbech, dr. jur., professor Århus Universitet 5. Steen Rønsholdt, dr. jur., professor Københavns Universitet 6. Hans B. Thomsen, cand. jur., afdelingschef Indenrigs- og Socialministeriet 7. Jeanette Birkelund, cand. jur., koncerndirektør Region Hovedstaden 8. Morten Engberg, cand. jur., kontorchef Folketingets Ombudsmand 9. Berith Jensen, cand. jur., juridisk chef Odense Kommune 10. Vibeke Vinten, cand. jur., kontorchef KL

Ad pkt. 7:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand. merc. aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 8:

Der var ingen indlæg under eventuelt.

*****

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 20. april 2010

Som dirigent:

Bjarne Becher Jensen, advokat