Generalforsamling 2021

Onsdag den 21. april 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab. Årsregnskab 2020 vedlagt i udkast

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til ændring af foreningens vedtægter (se vedlagte ændringsforslag med indstilling)

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Lene Conrad genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Jacob Hess, vicedirektør i Ankestyrelsen, som nyt bestyrelsesmedlem

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Søren Højgaard Mørup bød velkommen og foreslog Vibeke Iversen som dirigent. Vibeke Iversen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Hun erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Højgaard Mørup aflagde følgende beretning for foreningsåret 2020:

2020 har været et år præget af covid-19, men vi har alligevel formået at gennemføre flere spændende arrangementer i et nyt format. Det har vist sig at være en stor succes at holde møder virtuelt.

Der var planlagt fire medlemsmøder i 2020. Det første møde blev afholdt både i København og Aarhus, mens de øvrige arrangementer blev gennemført som virtuelle møder.

Ved årets første medlemsmøde havde jeg selv fornøjelsen af at holde oplæg med min kollega, Karsten Revsbech, om den nye bog: Forvaltningsret – sagsbehandling (”den gule bog”), 8. udg. blev afholdt henholdsvis 17. februar i Aarhus og 18. februar i København. Der var 29 tilmeldte i Aarhus og 61 tilmeldte i København.

Andet medlemsarrangement var med den nye ombudsmand, Niels Fenger. Begge arrangementer blev flyttet fra april til november og afholdt som et virtuelt møde 10. november 2020 med 156 tilmeldte.

Tredje medlemsarrangement var seminaret om aktindsigt – udvalgte praktiske problemstillinger. Seminaret blev konverteret til et webinar, som blev afholdt 3. september 2020. Der var 229 tilmeldte til det virtuelle seminar.

Fjerde og sidste medlemsarrangement vedrørende nyheder og highlights fra praksis i det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen blev flyttet til 12. januar 2021 og også afholdt virtuelt. Der var 154 medlemmer tilmeldt.

Generelt har der i 2020 været 629 deltagere tilmeldt de fem arrangementer mod 653 deltagere tilmeldt til ti arrangementer i 2019. Det gennemsnitlige antal tilmeldte er således steget fra 65 i 2019 til 125 i 2020 pr. arrangement.

Antallet af personlige medlemmer er faldet fra 86 i 2019 til 74 i 2020. Antallet af kollektive medlemmer er faldet fra 87 i 2019 til 84 i 2020. Antallet af studerende er steget fra 10 i 2019 til 13 i 2020.

Foreningens program for 2021 er i år annonceret i bladet Danske Kommuner og på foreningens hjemmeside og kommer senere på året i Hortens magasin Ret & Indsigt samt i magasinet Administrativ Debat.

Foreningen har nu 260 følgere på LinkedIn. Her bliver information om foreningens arrangementer slået op.

Foreningens sekretariat varetages som bekendt af advokatfirmaet Horten, hvor advokat Rikke Søgaard Berth og advokat Malene Graff har det daglige ansvar for foreningens sekretariat, bistået af sekretær Trine Lindenskov Andersen.

Bestyrelsen har holdt to møder i 2020 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen og et planlægningsmøde i oktober 2020.

På mødet i oktober fastlagde bestyrelsen rammerne for de fire arrangementer, der er planlagt i 2021.

I anledning af 20-året for etableringen af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark (dengang: Dansk Forening for Kommunalret) udbød foreningen i år en prisopgave inden for det overordnede emne ”Når mødet mellem forvaltningen og borgerne bliver konfliktfyldt”. Foreningen har desværre ikke modtaget opgaver.

Formandsberetningen blev godkendt.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik regnskabet for 2020.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Dirigenten fremlagde bestyrelsens indstilling til, at generalforsamlingen vedtager en tilføjelse til vedtægtens § 3, som et nyt stk. 4, som giver bestyrelsen mandat til at fritage personlige medlemmer for betaling af kontingent, fx studerende eller pensionister, herunder også af bestyrelsen udpegede æresmedlemmer.

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Lene Conrad genopstillede ikke. Bestyrelsen indstillede Jacob Hess, vicedirektør i Ankestyrelsen, som nyt bestyrelsesmedlem. De øvrige medlemmer af den siddende bestyrelse genopstillede. Jacob Hess blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består således af:

 1. Søren Højgaard Mørup, professor, dr.jur., Aarhus Universitet
 2. Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet
 3. Morten Engberg, afdelingschef, Folketingets Ombudsmand
 4. Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer
 5. Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager
 6. Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten
 7. Karsten Revsbech, professor, dr.jur., Aarhus Universitet
 8. Pernille Christensen, juridisk chef, KL
 9. Sten Bønsing, professor, Aalborg Universitet
 10. Jesper Schaumburg-Müller, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 11. Christian Vigh, sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune
 12. Jacob Hess, vicedirektør i Ankestyrelsen

 Ad pkt. 7:

Generalforsamlingen genvalgte Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 8:

Der var intet under eventuelt.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 6. maj 2021

Som dirigent:

Vibeke Iversen