Generalforsamling 2022

Torsdag den 21. april 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab .Årsregnskab 2021 vedlagt i udkast

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen .Karsten Revsbech genopstiller ikke

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesmedlem Anders Valentiner-Branth bød velkommen og foreslog Vibeke Iversen som dirigent. Vibeke Iversen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Hun erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesmedlem Anders Valentiner-Branth aflagde på vegne af bestyrelsesformand Søren Højgaard Mørup følgende beretning for foreningsåret 2021:

2021 har været et år, som stadig har været præget af covid-19, men vi har alligevel formået at gennemføre flere spændende arrangementer både virtuelle og fysiske.

Der var planlagt fire medlemsmøder i 2021.

Årets første medlemsmøde vedrørende udredningen om myndighedernes håndtering af covid-19 blev afholdt virtuelt 21. april. 145 medlemmer var tilmeldt.

Medlemsmødet om Retssikkerhed på det sociale område blev afholdt 15. juni i København, og arrangementet i Aarhus blev udskudt og afholdt 14. september. Der var 68 tilmeldte i København og 37 tilmeldte i Aarhus.

Tredje medlemsarrangement omhandlede GDPR – udvalgte problemstillinger, herunder om Justitsministeriets evaluering. Der var 100 tilmeldte til arrangementet 24. august i København, og 53 tilmeldte til arrangementet 26. august i Aarhus.

Fjerde medlemsarrangement i 2021 var om EU’s whistleblowerdirektiv og implementeringen heraf i dansk ret. Der var 18 tilmeldte til arrangementet 3. november i Aarhus og 78 tilmeldte til arrangementet 10. november i København.

Det sidste medlemsarrangement vedrørende ny frikommuneordning, som var planlagt til januar 2022, blev desværre aflyst pga. få tilmeldte og jobskifte for en oplægsholder.

I alt har der i 2021 været 499 deltagere tilmeldt de syv arrangementer mod 629 deltagere tilmeldt fem arrangementer i 2020. Det gennemsnitlige antal tilmeldte er således faldet fra 125 i 2020 til 71 i 2021 pr. arrangement, hvilket skyldes, at der typisk er væsentligt flere tilmeldte til de virtuelle arrangementer, som der kun blev holdt et enkelt af i 2021.

Antallet af personlige medlemmer er steget fra 74 i 2020 til 79 i 2021. Antallet af kollektive medlemmer er faldet fra 84 i 2020 til 83 i 2021. Antallet af studerende er steget fra 13 i 2020 til 15 i 2021.

Vibeke Iversen og Karsten Revsbech er udnævnt til æresmedlemmer.

Foreningens program for 2022 er annonceret i bladet Danske Kommuner, på foreningens hjemmeside og i Hortens magasin Ret & Indsigt.

Foreningen har nu 279 følgere på Linkedin. Her bliver information om foreningens arrangementer slået op.

Foreningens sekretariat varetages som bekendt af advokatfirmaet Horten, hvor advokat Rikke Søgaard Berth og advokat Malene Graff har det daglige ansvar for foreningens sekretariat, bistået af sekretær Trine Andersen.

Bestyrelsen har holdt to møder i 2021 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen i april og et planlægningsmøde i oktober 2021.

På mødet i oktober fastlagde bestyrelsen rammerne for de fire arrangementer, der er planlagt i 2022.

Vi har modtaget besked fra Karsten Revsbech om, at han desværre ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Vi vil benytte lejligheden til at takke Karsten for hans store indsats i foreningen.

Bestyrelsen besluttede på oktober-mødet at udnævne de tidligere formænd Karsten Revsbech og Vibeke Iversen som æresmedlemmer af foreningen.

Formandsberetningen blev godkendt.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik regnskabet for 2021.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ingen indkomne forslag.

 Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Karsten Revsbech genopstillede ikke. Resten af bestyrelsen modtog genvalg.

Bestyrelsen består således af:

 1. Søren Højgaard Mørup, højesteretsdommer og professor, dr.jur.
 2. Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet
 3. Morten Engberg, afdelingschef, Folketingets Ombudsmand
 4. Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer
 5. Anders Valentiner-Branth, advokat, Civitas Advokater
 6. Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten
 7. Pernille Christensen, juridisk chef, KL
 8. Sten Bønsing, professor, Aalborg Universitet
 9. Jesper Schaumburg-Müller, chefkonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet
 10. Christian Vigh, sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune
 11. Jacob Hess, vicedirektør i Ankestyrelsen

 Ad pkt. 7:

 Generalforsamlingen genvalgte Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

 Ad pkt. 8:

Der var intet under eventuelt.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 1. juli 2022

Som dirigent:

Vibeke Iversen