kommunalret

Generalforsamling 2013

Den 11. april 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning 3.Godkendelse af regnskab 4.Behandling af indkomne forslag 5.Fastsættelse af kontingent 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7.Valg af revisor 8.Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen bød velkommen og foreslog Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen aflagde følgende beretning for foreningsåret 2012:

"2012 har været et godt år for foreningen. Der har været afholdt flere spændende arrangementer, og medlemstallet er steget.

I efteråret 2012 har Vibeke Vinten og Martin Basse meddelt, at de ikke ønsker at genopstille til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i dag.

På foreningens vegne har bestyrelsen sagt mange tak til Vibeke Vinten og Martin Basse for deres store indsats i bestyrelsen gennem alle årene. Begge har med deres særlige indsigt i kommunaljuridiske forhold, erhvervet gennem mange år som kontorchef i KL og kontorchef for Tilsynet i Statsforvaltningen Midtjylland, bidraget til udviklingen af foreningen til det, foreningen er i dag. 

Medlemsarrangementer er foreningens primære og væsentligste aktivitet.  Der har været afholdt 3 medlemsmøder i 2012. Alle tre møder blev dubleret – og således afholdt både i Aarhus og København. Det 4. planlagte møde med Folketingets nye ombudsmand Jørgens Steen Sørensen om "Ombudsmandsinstitutionen i en ny tid – mission og prioriteringer" måtte vi udskyde til januar 2013 – og det viste sig bestemt værd at vente på. Også det blev afholdt både i København og Århus.

Berettigede forventninger – særligt med henblik på forventningsprincippet og håndhævelse Det første arrangement i 2012 blev afholdt den 13. og 15. marts i henholdsvis København og Aarhus. Dr.jur. Søren Højgaard Mørup holdt et meget spændende oplæg med udgangspunkt i sin disputats om berettigede forventninger. I Aarhus var tilmeldt 35 medlemmer og i København var tilmeldingerne helt oppe på 71.

Forvaltningsloven fylder 25 år Andet medlemsarrangement i 2012 blev afholdt den 19. og 25. april i henholdsvis Aarhus og København. Mødet i København fandt sted sammen med foreningens generalforsamling. Oplæggene blev holdt af professor, dr.jur. Niels Fenger, Københavns Universitet og advokat Anders Valentiner-Branth, Horten. I København og Aarhus lagde i alt 64 medlemmer vejen forbi.

Udbetaling Danmark – særligt om den forvaltningsretlige konstruktion  Efter sommerferien afholdt vi årets tredje medlemsarrangement den 11. og 12. september i henholdsvis København og Aarhus. Oplæggende blev holdt af kommitteret Jon Andersen, Folketingets Ombudsmand og souschef Jane Vitu, Pensionsstyrelsen. Der var i alt 96 medlemmer, som mødte op til arrangementerne i Aarhus og i København.

Økonomi og tal

Deltagerantal: I alt har der i 2012 været 266 deltagere ved de 6 arrangementer, mod 354 deltagere fordelt på 7 arrangementer i 2011.  Således er det gennemsnitlige deltagerantal faldet fra 51 til 44 pr. arrangement.

Medlemmer: Antallet af individuelle medlemmer er steget fra 51 i 2011 til 55 i 2012. Antallet af kollektive medlemmer er steget fra 75 i 2011 til 78 i 2012. Der har således været en fremgang i medlemstallet både på de kollektive og individuelle medlemmer.

Økonomi: Regnskabet fra 2012 udviser et overskud på 75.831,58 kr. Overskuddet skal ses i lyset af, at årets sidste arrangement (om ombudsmandsinstitutionen), der var planlagt til afholdelse i december 2012, blev udskudt til afholdelse i 2013 og således ikke har belastet regnskabet for 2012.

Overskuddet for 2012 betyder, at foreningens egenkapital er blevet forøget til 148.738,27 kr.

Foreningen har således en solid formue, som skal anvendes til at planlægge og gennemføre spændende arrangementer for medlemmerne og andre interesserede.

Hjemmesiden: På foreningens hjemmeside ligger information om foreningen og foreningens arrangementer, ligesom vi efter hvert arrangement lægger oplægsholdernes plancher på hjemmesiden. Vi følger antallet af besøgende på hjemmesiden, og det er generelt vores opfattelse, at hjemmesiden fungerer efter hensigten.

Markedsføring af foreningen: Foreningens arrangementer annonceres primo året i bladet Kommunen og på foreningens hjemmeside. Herudover udsendte bestyrelsen i starten af 2012 et brev til bl.a. de nye ministerier med en orientering om foreningens arbejde. Dette gav et par nye medlemsskaber. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at gentage succesen og udsende et lignende brev til de myndigheder, der vurderes som potentielle nye medlemmer."

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik med accept fra generalforsamlingen regnskabet for 2012, idet han navnlig henviste til formandens bemærkninger herom i beretningen. Dirigenten oplyste i den forbindelse, at Kjeld Rask – der er direktør i Horten – havde fungeret som barselsvikar for foreningens revisor Tine Nevers.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Som følge af, at Vibeke Vinten og Martin Basse ikke modtager genvalg, skulle der vælges to nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog sektionsleder og chefkonsulent Dario Silic, KL, og afdelingschef Kristian Korfits Nielsen, Justitsministeriet, som nye bestyrelsesmedlemmer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, og følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt valgt:

1.Vibeke Iversen, cand. jur., chefjurist Københavns Kommune 2.Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur. Aarhus Universitet 3.Niels Preisler, cand.jur., direktør Statsforvaltningen Hovedstaden 4.Steen Rønsholdt, dr.jur., professor Københavns Universitet 5.Hans B. Thomsen, cand.jur., afdelingschef Økonomi- og Indenrigsministeriet 6.Morten Engberg, cand.jur., kontorchef Folketingets Ombudsmand 7.Berith Jensen, cand.jur., juridisk chef Odense Kommune 8.Niels Fenger, professor dr.jur. Københavns Universitet  9.Kristian Korfits Nielsen, cand.jur., afdelingschef, Justitsministeriet 10.Dario Silic, cand.jur., sektionsleder og chefkonsulent, KL 11.Anders Valentiner-Branth, advokat, Horten

Ad pkt. 8:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 9:

Der var ingen indlæg under eventuelt.

* * * * *

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 11. april 2012

Som dirigent:

________________________

Bjarne Becher Jensen