kommunalret

Vedtægter

Vedtægter

for

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

NAVN OG HJEMSTED

§ 1. Foreningens navn er ”Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

FORMÅL

§ 2. Foreningens formål er at udbrede interessen for kommunal- og forvaltningsretten og være forum for faglig dialog og samarbejde mellem jurister og andre, der arbejder med eller interesserer sig for de juridiske spørgsmål, der navnlig interesserer kommunerne.

MEDLEMMER

§ 3. Enhver kan optages som personligt medlem.

Stk. 2. Som medlem kan endvidere optages offentlige og private juridiske personer, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for de juridiske spørgsmål, der navnlig interesserer kommunerne.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. For medlemmer omfattet af stk. 2 fastsættes et forhøjet kontingent.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fritage personer eller grupper af personer fra betaling af kontingent, fx studerende eller pensionister, herunder også af bestyrelsen udpegede æresmedlemmer.

GENERALFORSAMLING

§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved elektronisk – og evt. skriftlig – meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden og en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden den 15. februar samme år.

Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:                                            

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Godkendelse af regnskab (ulige år).

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 6. På generalforsamlingen har alle personlige medlemmer én stemme. Medlemmer omfattet af § 3, stk. 2, har to stemmer.

Stk. 7. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i foreningens vedtægter. Vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling mødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 8. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 9. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt – herunder elektronisk – har anmodet herom med angivelse af det eller de forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen. Den skal indkaldes inden 3 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.

BESTYRELSE

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-15 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgående bestyrelsesmedlemmer fratræder umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer foreningens formand og en eller flere næstformænd på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6. Bestyrelsen vælger et sekretariat for foreningen. Sekretariatet varetager alle sekretariatsfunktioner for foreningen.

§ 7. Foreningen tegnes af formanden eller to medlemmer af bestyrelsen.

REGNSKAB OG REGNSKABSÅR

§ 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab revideres hvert andet år af en af generalforsamlingen valgt revisor.

OPLØSNING

§ 9. Foreningen opløses af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men er der blandt de mødte flertal for opløsning, indkalder bestyrelsen inden 2 måneder til ny generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes af et flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Beslutningen om opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue til formål, som i videst mulige omfang tilgodeser de i § 2 anførte formål.

——ooOoo——

Vedtaget på ordinær generalforsamling

København, den 12. april 2023