kommunalret

Generalforsamling 2017

Torsdag den 20. april 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Godkendelse af regnskab

4.  Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dario Silic genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller juridisk chef i KL, Pernille Christensen, som nyt bestyrelsesmedlem

7.  Valg af revisor

8.  Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen bød velkommen og foreslog Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen aflagde følgende beretning for foreningsåret 2016:

2016 har været endnu et godt år for foreningen med flere spændende arrangementer.

Medlemsarrangementer i 2016

Medlemsarrangementer er foreningens primære og væsentligste aktivitet. Der har været planlagt fire medlemsmøder i 2016. Alle fire møder var planlagt afholdt i både Aarhus og København.

Årets første medlemsarrangement vedrørende udflytning af arbejdspladser blev desværre aflyst både i København og Aarhus på grund af for få tilmeldte, og det planlagte møde i Aarhus i september om den nye digitaliseringsstrategi 2016-2020 måtte vi desværre også aflyse på grund af for få tilmeldte.

Vi har de senere år i foreningen haft en generel regel om, at medlemsmøderne alene gennemføres, hvis der er minimum på 20 tilmeldte til møderne i henholdsvis København og Aarhus. Vi har i 2017 ændret minimumsantallet, så der nu skal være 15 tilmeldte. Reglen er besluttet både af hensyn til oplægsholderne og foreningen.

Andet medlemsarrangement om Tendenser i kommunalretten

Det andet planlagte medlemsarrangement i 2016 blev afholdt den 14. og 19. april i henholdsvis Aarhus og København med oplæg af professor, dr.jur. Karsten Revsbech, Aarhus Universitet og Azad Taheri Abkenar, der erstattede professor, dr.jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet, samt af chefkonsulent Hanna Ege, Social- og Indenrigsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet) og afdelingschef Christian Vigh, Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen). Mødet i København fandt sted sammen med foreningens generalforsamling.

Med de oplægsholdere havde vi sikret os et meget spændende og udbytterigt arrangement med kompetente og underholdende meningsudvekslinger og synspunkter om udviklingen ikke mindst på det ulovbestemte kommunalfuldmagtsområde. En udvikling, som vi i foreningen helt sikkert vil komme til at høre mere om, når resultatet af regeringens analyse – som adviseret i regeringsaftalen – af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører foreligger.

Der var 47 tilmeldte til arrangementet i Aarhus og 78 i København.

Tredje medlemsarrangement om Den nye digitaliseringsstrategi

Årets tredje medlemsarrangement blev afholdt den 8. september i København med vicedirektør Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen, og direktør Jonas Bering Liisberg, Folketingets Ombudsmand, som oplægsholdere.

Rikke Hougaard Zeberg gav en grundig og meget illustrerende gennemgang af den offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, dens tilblivelse og formålet. Regeringen vil fortsætte det fællesoffentlige digitale samarbejde om en brugervenlig, sammenhængende og effektiv offentlig sektor, der fokuserer på borgernes og virksomhedernes behov.

Jonas Bering Liisberg kvitterede i sit oplæg for det gode formål, men påpegede også de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der ligger i digitaliseringsstrategien, og nævnte i den forbindelse som et kuriosum, at ordet retssikkerhed slet ikke er nævnt.

Der var efterfølgende en livlig debat. Og ingen tvivl om, at det også er et emne, vi kommer til at høre mere om i foreningens regi, ikke mindst når vi kommer til drøftelserne af barriererne i forvaltningsloven for strategiens gennemførelse.

Mødet i Aarhus blev desværre aflyst, da der kun var 12 tilmeldte. Der var 57 tilmeldte til arrangementet i København.

Fjerde medlemsarrangement Forvaltningen på sociale medier

Det fjerde arrangement blev afholdt den 10. november i København og den 22. november i Aarhus. Oplæggene på mødet blev holdt af advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager, og kommunikationschef Mikkel Thastrum, Rigsadvokaten.

Anders Valentiner-Branth gav et indgående indblik i de retlige forhold, man skal have for øje, når man som myndighed benytter sociale medier, og efterfølgende gav Mikkel Thastrum godt indblik i det praktiske arbejde med Rigsadvokatens brug af sociale medier.

55 medlemmer mødte op til arrangementet i København og 32 medlemmer til arrangementet i Aarhus.

Økonomi og tal

Deltagerantal

I alt har der i 2016 været 302 deltagere tilmeldt de otte arrangementer mod 359 deltagere fordelt på otte arrangementer i 2015. Således er det gennemsnitlige antal tilmeldte faldet fra 90 til 76 pr. arrangement.

Medlemmer

Antallet af personlige medlemmer er faldet fra 74 i 2015 til 73 i 2016.

Antallet af kollektive medlemmer er 81, som er det samme som i 2015.

Der har således været en tilbagegang på et enkelt individuelt medlem i årets løb.

Økonomi

Regnskabet fra 2016 viser et overskud på 70.664 kr.

Overskuddet for 2016 betyder, at foreningens egenkapital er blevet forøget til 382.020 kr.

Foreningen har således en solid formue, som skal anvendes til at planlægge og gennemføre spændende arrangementer for medlemmerne og andre interesserede. Således bliver der – som følge af dagens ændrede arrangement – planlagt et ekstra medlemsmøde i København og Aarhus i år.

Gode idéer til medlemsarrangementer må meget gerne sendes til foreningens sekretariat.

Hjemmesiden

På foreningens hjemmeside ligger information om foreningen og foreningens arrangementer, ligesom vi efter hvert arrangement lægger oplægsholdernes plancher mv. på siden.

Markedsføring af foreningen

Foreningens arrangementer annonceres primo året i bladet "Kommunen", Hortens magasin "Ret & Indsigt" og på foreningens hjemmeside.

Foreningen er kommet på LinkedIn, hvor der nu er 107, som følger foreningen. Her bliver foreningens arrangementer og nyheder af interesse slået op.

For at øge interessen blandt de studerende har bestyrelsen besluttet, at studerende kan blive medlemmer af foreningen vederlagsfrit. Der er udarbejdet og uddelt flyers på Københavns, Syddansk, Aarhus og Aalborg universiteter, ligesom der er udarbejdet og ophængt plakater på de fire universiteter.

Foreningens sekretariat

Foreningens sekretariat varetages som bekendt af advokatfirmaet Horten, hvor advokat Rikke Søgaard Berth og advokat Maria Kjer Hedegaard har det daglige ansvar for foreningens sekretariat, i år bistået af advokatsekretær Lene Cwarzko.

På foreningens og bestyrelsens vegne vil jeg sige sekretariatet mange tak for det gode samarbejde i 2016. Vi glæder os til fortsættelsen i 2017, hvor sekretariatet allerede er blevet udfordret med en super redning af dagens medlemsarrangement efter et aflyst oplæg umiddelbart før påskeferien, som alene Kulturministeriet havde en chance for at forudse.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har holdt to møder i 2016 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen og et planlægningsmøde i november 2016.

På mødet i november fastlagde bestyrelsen rammerne for de fire arrangementer, der er planlagt i 2017. Alle fire arrangementer afholdes efter planen både i København og i Aarhus for at nå ud i hele landet.

Bestyrelsen

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen har chefkonsulent i KL Dario Silic valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, og i stedet foreslår bestyrelsen, at juridisk chef i KL, Pernille Christensen, vælges til hvervet.

I bestyrelsen har vi været meget glade for det gode samarbejde med Dario Silic. På foreningens og bestyrelsens vegne vil jeg derfor sige Dario Silic mange tak for indsatsen og engagementet i bestyrelsens arbejde.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik med accept fra generalforsamlingen regnskabet for 2016, idet han navnlig henviste til formandens bemærkninger herom i beretningen.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Som følge af, at Dario Silic ikke modtager genvalg, skulle der vælges et nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog som nævnt juridisk chef i KL, Pernille Christensen, som nyt bestyrelsesmedlem.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, og følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt valgt:

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt valgt til bestyrelsen:

1.  Vibeke Iversen, cand. jur., chefjurist, Københavns Kommune

2.  Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur., Aarhus Universitet

3.  Steen Rønsholdt, professor dr.jur., Københavns Universitet

4.  Hans B. Thomsen, cand.jur., afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

5.  Morten Engberg, cand.jur., afdelingschef, Folketingets Ombudsmand

6.  Niels Fenger, dr.jur., landsdommer, Østre Landsret

7.  Kristian Korfits Nielsen, cand.jur., landsdommer, Østre Landsret

8.  Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager

9.  Christian Vigh, cand. jur. vicedirektør, Ankestyrelsen

10. Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten

11. Karsten Revsbech, professor dr.jur., Aarhus Universitet

12. Pernille Christensen, cand. jur., juridisk chef, KL

Ad pkt. 7:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 8:

Der var ingen indlæg under eventuelt.

* * * * *

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 20. april 2017

Som dirigent:

Bjarne Becher Jensen