Generalforsamling 2019

Tirsdag den 30. april 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab. Årsregnskab 2018 vedlagt i udkast

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til ændring af foreningens vedtægter (se vedlagte ændringsforslag med indstilling)

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Vibeke Iversen og Katrine Harlou genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Lene Conrad, ankechef i Ankestyrelsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen bød velkommen og foreslog Lars Carstens som dirigent. Lars Carstens blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen aflagde følgende beretning for foreningsåret 2018:

2018 har været endnu et godt år for foreningen med flere spændende arrangementer.

Medlemsarrangementer er foreningens primære og væsentligste aktivitet. Der har været planlagt fem medlemsmøder i 2018. Fire af møderne blev afholdt både i København og Aarhus, mens seminaret til festligholdelse af den nye forvaltningsretsbog alene blev holdt i København.

Årets første medlemsarrangement om statsstøtte – herunder samspillet mellem nationale regler og EU-regler blev afholdt den 7. februar i København og den 27. februar i Aarhus med oplæg af juridisk konsulent Britt Vonger, Gentofte Kommune, og statsstøttechef Preben Sandberg Pettersson, Erhvervsministeriet.

Der var 35 tilmeldte i København og 24 tilmeldte i Aarhus.

Andet medlemsarrangement om det offentlige som procespart blev den 17. april afholdt i København og 18. april i Aarhus.

Arrangementet havde baggrund i lektor på Syddansk Universitet, dr.jur., LL.M. Frederik Waages doktorafhandling om det offentlige som procespart. Både han og advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager, havde begge spændende oplæg om emnet.

Der var 39 tilmeldte til arrangementet i København og 24 tilmeldte i Aarhus.

Tredje medlemsarrangement var et udvidet seminar til festligholdelse af den nye forvaltningsretsbog, redigeret af landsdommer, dr.jur. Niels Fenger. Seminaret blev afholdt den 16. maj i København med oplæg af flere af medforfatterne på bogen; Anders Valentiner-Branth, Niels Fenger, Jens Kristiansen, Søren Højgaard Mørup, Hanne Marie Motzfeldt, Kirsten Talevski, Hans B. Thomsen, Hanna Ege og Christina Ekmann.

Det blev en meget spændende eftermiddag og aften med 127 deltagere.

Fjerde medlemsarrangement omhandlede Databeskyttelsesforordningen – DPO’ens opgaver og samspillet med forvaltningen.

Det arrangement blev afholdt i København den 19. september med chefkonsulent Mia Staal, Datatilsynet, og Københavns Kommunes DPO og chef for Intern Revision, Jesper Gjøtterup Andersen, som oplægsholdere og i Aarhus den 26. september med advokat og persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun, og souschef i Københavns Kommunes Interne Revision, Lone Forsberg, som oplægsholdere.

To spændende arrangementer med indblik i DPO ’ens rolle som ny aktør i den offentlige forvaltning som konsekvens af databeskyttelsesforordningen.

102 medlemmer mødte op til arrangementet i København og 46 medlemmer til arrangementet i Aarhus.

Årets sidste arrangement var om status for "Fair og lige konkurrence" og blev afholdt i København 15. november og i Aarhus 20. november. Oplæggene på mødet blev holdt af branchedirektør Jakob Scharff, DI, og advokat Rikke Søgaard Berth, Horten.

I København deltog 47 medlemmer og i Aarhus 23 medlemmer.

I alt har der i 2018 været 467 deltagere tilmeldt de ni arrangementer mod 580 deltagere fordelt på ni arrangementer i 2017. Det gennemsnitlige antal tilmeldte er således faldet fra 64 i 2017 til 51 i 2018 pr. arrangement.

Antallet af personlige medlemskaber i foreningen er steget fra 77 i 2017 til 86 i 2018.

Antallet af kollektive medlemskaber er steget fra 82 i 2017 til 89 i 2018.

Regnskabet fra 2018 viser et underskud på 19.907 kr.

Underskuddet for 2018 er taget fra foreningens egenkapital, der nu er på 371.265 kr.

Foreningen har fortsat en solid formue, som skal anvendes til at planlægge og gennemføre spændende arrangementer for medlemmerne og andre interesserede.

Gode idéer til medlemsarrangementer må meget gerne sendes til foreningens sekretariat.

På foreningens hjemmeside ligger information om foreningen og foreningens arrangementer, ligesom vi efter hvert arrangement lægger oplægsholdernes plancher mv. på siden.

Foreningens program for 2019 er i år annonceret i bladet Danske Kommuner, Hortens magasin Ret & Indsigt, magasinet Administrativ Debat og på foreningens hjemmeside.

Foreningen har nu 166 følgere på Linkedin. Her bliver foreningens arrangementer slået op.

Foreningens sekretariat varetages af advokatfirmaet Horten, hvor advokat Rikke Søgaard Berth og advokat Malene Graff har det daglige ansvar for foreningens sekretariat, bistået af sekretær Trine Lindenskov Andersen.

På foreningens og bestyrelsens vegne sagde Vibeke Iversen sekretariatet mange tak for det gode samarbejde i 2018. 

Bestyrelsen har holdt to møder i 2018 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen og et planlægningsmøde i oktober 2018.

På mødet i oktober fastlagde bestyrelsen rammerne for de seks arrangementer, der er planlagt i 2019. Fem af arrangementerne afholdes efter planen både i København og i Aarhus for at nå ud i hele landet.

Seminaret om digitalisering i den offentlige forvaltning afholdes kun i København.

Vibeke Iversen nævnte, at dette var hendes sidste årsberetning som formand for foreningen. Hun har besluttet at gå på pension ved udgangen af juli måned i år.

Vibeke udtrykte, at hun har været meget glad for hvervet som foreningens formand og for den tillid, foreningens medlemmer har vist hende, og hun takkede for det.

Hun sagde samtidig en særlig tak for det gode samarbejde både med bestyrelsen og sekretariatet. 

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik regnskabet for 2018, idet han navnlig henviste til formandens bemærkninger herom i beretningen.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Bestyrelsen havde foreslået en vedtægtsændring af § 5, stk. 1, så der er mulighed for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 15.

Baggrunden for dette er, at bestyrelsen gerne vil sikre, at bestyrelsen får et større netværk og dermed større mulighed for at tiltrække oplægsholdere.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Vibeke Iversen og Katrine Harlou genopstillede ikke til bestyrelsen. Resten af den siddende bestyrelse genopstillede.

Fire nye kandidater opstillede til bestyrelsen: Lene Conrad, ankechef i Ankestyrelsen; Sten Bønsing, professor på Aalborg Universitet; kontorchef Jesper Schaumburg-Müller fra Moderniseringsstyrelsen; og Christian Vigh, Sekretariatschef i Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune.

Alle blev enstemmigt valgt, og bestyrelsen består således af:

1. Søren Højgaard Mørup, professor, dr.jur., Aarhus Universitet

2. Steen Rønsholdt, professor, dr.jur., Københavns Universitet

3. Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

4. Morten Engberg, afdelingschef, Folketingets Ombudsmand

5. Niels Fenger, dr.jur., landsdommer, Østre Landsret

6. Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer

7. Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager

8. Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten

9. Karsten Revsbech, professor, dr.jur., Aarhus Universitet

10. Pernille Christensen, juridisk chef, KL

11. Lene Conrad, ankechef i Ankestyrelsen

12. Sten Bønsing, professor på Aalborg Universitet

13. Jesper Schaumburg-Müller, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen

14. Christian Vigh, Sekretariatschef i Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune

Ad pkt. 7:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 8:

Pernille Christensen takkede på vegne af foreningen og sekretariatet Vibeke Iversen for hendes store engagement og arbejde i bestyrelsen.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 31. maj 2019

Som dirigent:

Lars Carstens