kommunalret

Generalforsamling 2014

Den 30. april 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor 8. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen bød velkommen og foreslog Bjarne Becher Jensen som dirigent. Bjarne Becher Jensen blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Vibeke Iversen aflagde følgende beretning for foreningsåret 2013:

2013 har været et godt år for foreningen. Der har været afholdt flere spændende arrangementer, og medlemstallet er steget. I løbet af 2013 har Niels Preisler - efter sin fratræden som direktør for Statsforvaltningen Hovedstaden - desværre besluttet at trække sig fra bestyrelsen. Der er således en ledig bestyrelsesplads, som vi skal have besat her på generalforsamlingen. På foreningens vegne har bestyrelsen sagt mange tak til Niels Preisler for hans store indsats i foreningen og bestyrelsen gennem mange år.

Medlemsarrangementer i 2013 Medlemsarrangementer er foreningens primære og væsentligste aktivitet.  Der har været afholdt fire medlemsmøder i 2013. De er alle blevet dubleret – og således afholdt både i Aarhus og København.

Ombudsmandsinstitutionen i en ny tid - mission og prioriteringer Det første arrangement i 2013 blev afholdt 8. og 24. januar i København og Aarhus med Folketingets nye ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han fortalte i et meget spændende oplæg om hans visioner for ombudsmandsinstitutionen i de kommende 10 år, hvor han er ombudsmand og har ansvaret for institutionen. Arrangementet var oprindeligt planlagt til afholdelse i december 2012, men blev udskudt til afholdelse i 2013. Der var i alt 154 tilmeldte til arrangementerne.

Har vi et effektivt kommunaltilsyn? Andet medlemsarrangement i 2013 blev afholdt den 11. og 18. april i henholdsvis København og Aarhus. Mødet i København fandt sted sammen med foreningens generalforsamling. Niels Preisler, dengang direktør for Statsforvaltningen Hovedstaden, holdt et spændende oplæg med provokerende spørgsmål til kommunaltilsynets effektivitet. Chefjurist i Københavns Kommune, Vibeke Iversen holdt derefter et indlæg med en kort redegørelse for udviklingen af det kommunale tilsyn som indledning til den efterfølgende debat. I Aarhus var tilmeldt 24 medlemmer og i København var tilmeldingerne helt oppe på 86.

Forholdet mellem politikere og embedsmænd Årets tredje medlemsarrangement blev afholdt den 10. og 12. september i henholdsvis København og Aarhus. De spændende oplæg blev holdt af afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand, Kaj Larsen, og kontorchef i KL, Karsten Thystrup. I København og Aarhus lagde i alt 139 medlemmer vejen forbi.

Den nye offentlighedslov Det fjerde arrangement blev afholdt den 14. og 21. november i henholdsvis København og Aarhus. Oplæggende blev holdt af chef for Justitsministeriets lovafdeling, Kristian Korfits Nielsen, og advokat Anders Valentiner-Branth, Horten. Der var i alt 162 medlemmer, som mødte op til arrangementerne i Aarhus og i København.

Økonomi og tal Deltagerantal: I alt har der i 2013 været 565 deltagere ved de 8 arrangementer, mod 266 deltagere fordelt på 6 arrangementer i 2012.  Således er det gennemsnitlige deltagerantal steget fra 44 til 70 pr. arrangement.

Medlemmer: Antallet af individuelle medlemmer er steget fra 55 i 2012 til 66 i 2013. Antallet af kollektive medlemmer er steget fra 78 i 2012 til 84 i 2013. Der har således været en fremgang i medlemstallet både på de kollektive og individuelle medlemmer.

Økonomi: Regnskabet fra 2013 udviser et overskud på 53.572 kr. Overskuddet for 2013 betyder, at foreningens egenkapital er blevet forøget til 202.311 kr. Foreningen har således en solid formue, som skal anvendes til at planlægge og gennemføre spændende arrangementer for medlemmerne og andre interesserede.

Hjemmesiden: På foreningens hjemmeside ligger information om foreningen og foreningens arrangementer, ligesom vi efter hvert arrangement lægger oplægsholdernes plancher mv. på siden. Vi følger antallet af besøgende på hjemmesiden, og det er generelt vores opfattelse, at den fungerer efter hensigten.

Markedsføring af foreningen: Foreningens arrangementer annonceres primo året i bladet Kommunen, Hortens magasin Ret & Indsigt og på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har holdt 2 møder i 2013 – et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen og et planlægningsmøde i oktober. På mødet i oktober fastlagde bestyrelsen rammerne for de fire arrangementer, der er planlagt i 2014. Alle fire arrangementer afholdes både i København og i Aarhus for nå ud i hele landet.

Ad pkt. 3:

Dirigenten gennemgik med accept fra generalforsamlingen regnskabet for 2013, idet han navnlig henviste til formandens bemærkninger herom i beretningen.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne blev fastholdt uændret, hvilket generalforsamlingen enstemmigt vedtog.

Ad pkt. 6:

Som følge af, at Niels Preisler ikke modtager genvalg, skulle der vælges et nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog direktør i Statsforvaltningen, Helle Haxgart, som nyt bestyrelsesmedlem.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, og følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt valgt:

1.Vibeke Iversen, cand. jur., chefjurist, Københavns Kommune 2.Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur., Aarhus Universitet 3.Steen Rønsholdt, dr.jur., professor, Københavns Universitet 4.Hans B. Thomsen, cand.jur., afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet 5.Morten Engberg, cand.jur., kontorchef, Folketingets Ombudsmand 6.Berith Jensen, cand.jur., Odense Kommune 7.Niels Fenger, professor dr.jur., Københavns Universitet  8.Kristian Korfits Nielsen, cand.jur., afdelingschef, Justitsministeriet 9.Dario Silic, cand.jur., sektionsleder og chefkonsulent, KL 10.Anders Valentiner-Branth, advokat, Horten 11.Helle Haxgart, direktør, Statsforvaltningen

Ad pkt. 8:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand.merc.aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 9:

Der var ingen indlæg under eventuelt.

* * * * *

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 30. april 2014

Som dirigent:

Bjarne Becher Jensen