kommunalret

Generalforsamling 2011

Den 28. april 2011 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget) 5. Forslag til ændring af foreningens vedtægter (se vedlagte ændringsforslag med indstilling) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen  Samtlige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. Hvis vedtægtsændringen, jf. pkt. 5, vedtages, skal der vælges yderligere tre bestyrelsesmedlemmer, da Jeannette Birkelund har trukket sig fra bestyrelsen i efteråret 2010. Bestyrelsen indstiller i givet fald professor dr.jur. Søren Mørup, professor dr.jur. Niels Fenger og advokat Anders Valentiner-Branth 8. Valg af revisor 9. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Bestyrelsens næstformand, chefjurist Vibeke Iversen, bød velkommen og foreslog Søren Højgaard Mørup som dirigent. Søren Højgaard Mørup blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Han erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsens næstformand, chefjurist Vibeke Iversen aflagde beretning for foreningsåret 2010 og redegjorde for de medlemsmøder, der var afholdt i foreningen i årets løb.

Der er i løbet af 2010 blevet afholdt fire orienterende medlemsmøder, hvor foreningen har taget aktuelle kommunalretlige emner op til debat.

Det første arrangement i 2010 blev afholdt henholdsvis den 24. og 25. februar i Aarhus og København. Hans Gammeltoft Hansen, Folketingets Ombudsmand fortalte om arbejdet i offentlighedskommissionen og om overvejelserne bag forslaget til den nye offentlighedslov. På mødet blev vendt både retspolitiske overvejelser og juridiske problemstillinger, og spørgelysten var i det hele taget stor. Det var tydeligvis et emne der optog mange, hvilket også afspejles i besøgstallet. I Aarhus var tilmeldt 49 medlemmer og i København var tilmeldingerne helt oppe på 130.

Andet medlemsarrangement i 2010 blev holdt den 20. og 22. april og henholdsvis i København og Aarhus. Mødet i København fandt sted sammen med foreningens generalforsamling. På mødet blev der leveret et oplæg om muligheder og barrierer ved stiftelse, drift og salg af kommunale aktieselskaber fra chefjurist i Kombit A/S, Britt Vonger, og advokat Rikke Søgaard Berth, nu advokatfirmaet Horten. I København og Aarhus lagde i alt 66 medlemmer vejen forbi et rigtig spændende oplæg.

Efter sommerferien lagde vi den 21. og 23. september ud med et medlemsarrangement om ekstern bistand til myndighedsopgaver. Oplægget blev holdt af kontorchef Karsten Loiborg, fra Folketingets Ombudsmand, og advokat Anders Valentiner-Branth, fra Horten.  Også dette emne viste sig at have medlemmernes interesse. Der var således i alt 141 medlemmer, som mødte op til og deltog aktivt i debatten i Aarhus og i København.

Årets sidste oplæg blev holdt af Jens Møller, direktør ved Folketingets Ombudsmand den 16. og 18. november. Jens Møller talte om offentligretligt erstatningsansvar, og hvordan dette ansvar udvikler sig. 76 medlemmer kom og lyttede og debatterede med Jens Møller.

I alt har der været 462 deltagere ved de 4 arrangementer, mod 291 deltagere fordelt på 5 møder i 2009.  Således er det gennemsnitlige deltagerantal steget fra 58 til 115 pr. arrangement. Det er næsten en fordobling.

2010 Antallet af individuelle medlemmer i 2010 var 51. Antallet af kollektive medlemmer i 2010 var 73. Samlet var der 124 medlemmer i 2010.

2009 Antallet af individuelle medlemmer i 2009 var 62 Antallet af kollektive medlemmer i 2009 var 72. Samlet var der 134 medlemmer i 2009.

Der har således været en lille tilbagegang i medlemsantallet på de individuelle medlemmer, men til gengæld har de kollektive medlemmer i langt højere grad udnyttet deres medlemskab.

Regnskabet fra 2010 udviser et underskud på ca. 56.729 kr., hvilket primært skyldes den store fremgang i antallet af medlemmer, der deltager i medlemsarrangementerne.

Bestyrelsen glæder sig over den øgede aktivitet i foreningen, og fastholder det løbende arbejde med at være synlige overfor potentielle medlemmer.

Der er pt. planlagt 4 arrangementer i 2011, hvoraf 3 af dem dubleres.

Ad pkt. 3:

Næstformanden gennemgik herefter regnskabet for 2010. I regnskabsåret har der været indtægter på i alt kr. 86.534,68 og udgifter på i alt kr. 143.263,56. Foreningen havde således et underskud på i alt kr. 56.729 i regnskabsåret.  Foreningens egenkapital udgjorde ultimo 2010 kr. 80.177,15.

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, som godkendte regnskabet enstemmigt.

Ad pkt. 4:

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Ad pkt. 5:

Det foreslås, at bestemmelsen om bestyrelsessammensætning ændres, således at bestyrelsen kan bestå af 5-12 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at flere er interesserede i at deltage i bestyrelsens arbejde med at planlægge relevante og inspirerende arrangementer for foreningens medlemmer. I stedet for at skulle udskifte de eksisterende bestyrelsesmedlemmer for at give plads til nye interesserede, foreslår bestyrelsen, at antallet af mulige bestyrelsesmedlemmer udvides fra 10 til 12 personer. Dette giver en mulighed for at have en bred repræsentation af personer med meget forskellig tilgang til forvaltningsret og kommunalret.

Bestyrelsen forventer, at en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer vil bidrage yderligere til, at bestyrelsen fortsat kan planlægge arrangementer, som er relevante og interessante for så bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt.   Forslaget indebærer ændringer i følgende bestemmelse i foreningens vedtægter:

§ 5, stk. 1: Foreningen vil efter vedtægtsændringen skulle ledes af en bestyrelse, som består af 5 til 12 medlemmer, som vælges på foreningens generalforsamling.

Generalforsamling vedtog enstemmigt vedtægtsændringen.

Ad pkt. 6:

Årskontingentet for 2011 blev enstemmigt besluttet til uændret at udgøre kr. 1.000 for kollektive medlemskaber og kr. 200 for individuelle medlemskaber.

Ad pkt. 7:

Samtlige aktuelle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. Da vedtægtsændringen, jf. pkt. 5, blev vedtaget, og da Jeannette Birkelund har trukket sig fra bestyrelsen i efteråret 2010, blev der valgt yderligere tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstillede professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur. Niels Fenger og advokat Anders Valentiner-Branth. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt valgt:

1. Vibeke Iversen, cand. jur., chefjurist Københavns Kommune 2. Martin Basse, cand. jur., kontorchef Statsforvaltningen Midtjylland 3. Niels Preisler, cand. jur., direktør Statsforvaltningen Hovedstaden 4. Karsten Revsbech, dr. jur., professor Aarhus Universitet 5. Steen Rønsholdt, dr. jur., professor Københavns Universitet 6. Hans B. Thomsen, cand. jur., afdelingschef Indenrigs- og Socialministeriet 7. Morten Engberg, cand. jur., kontorchef Folketingets Ombudsmand 8. Berith Jensen, cand. jur., juridisk chef Odense Kommune 9. Vibeke Vinten, cand. jur., kontorchef KL 10. Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur. Aarhus Universitet 11. Niels Fenger, professor dr.jur. Københavns Universitet  12. Anders Valentiner-Branth, advokat Horten

Ad pkt. 8:

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Tine Nevers, cand. merc. aud., som revisor for foreningen.

Ad pkt. 9:

Der var ingen indlæg under eventuelt.

*****

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Den 28. april 2011

Som dirigent:

Søren Højgaard Mørup